تجسد ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تجسد عبارت است از قابل مشاهده شدن و جسمیت یافتن ارواح به اشکال گوناگون. ارواح تنها به شکل زمان حیات خود دیده نمی‌شوند بلکه شکل‌های دیگری نیز به خود می گیرند. روح شناسان، در اوایل قرن ۱۹با رسیدن گزارشاتی درمورد تجسد یافتن ارواح در مکان‌هایی خاص، مانند خانه‌هایی که بروی قبرستان‌های قدیمی ساخته می ...

انگلستان، سرزمین ارواح؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
انگلستان کشوری است که بیش از هر جای دیگر روح در آن دیده شده و این مسئله برای مردم مطرح است. در انگلستان از هر پنج نفر یک نفر روح را دیده و با این پدیده آشنایی دارد و به قول یکی از نویسندگان این کشور مرکز تاخت و تاز ارواح است.به همین دلیل آزمایشات بسیاری در این کشور، در دانشگاه‌ها و مراکز روحی و ...

احضار روح همسر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مارتین لیلجبلاد کشیش کلیسای سوید می گوید من دو مرتبه با مدیوم در اتاق ارتباط نشستم دستهای او را با دستهای خود گرفتم و دیدم که اکتوپلاسم مستقیما از جسم و لباس او بیرون می ایدو من جسم همسرم ریتا را دیدم که از اکتوپلاسم تجسد می یافت و بعد دست مرا گرفت و با من به طرف حاضرین رفتیم و با انها شروع به ص...

مرگ و جهان ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برزخ  همانگونه که در موقع تولد نوزاد عده ای به عنوان چشم انتظار و فرد یا افرادی به عنوان ما ما و پزشک حضور دارند در عالم ارواح هم علاوه بر اینکه عده ای از ارواح نزدیک به شخص مرده منتظر او می باشند تا به او خوشامد بگویند ارواحی نیز هستند که کارشان کمک و مساعدت به روحی است که تازه منتقل جهان ارواح...

مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مدیوم در علم روح شناسی یا روانپژوهی به معنای واسطه است.یعنی کسی که قوا یا نیروها و سیالاتی در بدن او هست که واسطه و رابط بین انسانهای زنده و ارواح مردگان میشود. در بدن مدیوم نوعی سیاله یا به اصطلاح انرژی وجود دارد که ارواح آن را میگیرند وبا مواد اثیری که در عالم خودشان وجود دارد مخلوط میکنند و ا...

عالم ارواح و اثبات آن از طریق علم فیزیک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
ماده فیریکی عبارت از مدارهای معین و محدود حرکت امواج نوری و یا حرارتی می‌باشد ، که در میان دو حد بالا و پائین قرار گرفته است. بدین معنی که همه آن ارتعاشات نوری یا حرارتی که جهان فیزیکی را برای ما مجسم میکند بین 000/34 تا 000/64 موج در یک اینچ می‌باشد. این ارتعاشات موجی طیفی ، قابل رؤیت می باشند ...

سفر اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هنگامی که کالبد اختری به اندازه مشخصی ( در حدود پنج متر ) از کالبد جسمانی فاصله بگیرد از کشش جسم خارج می‌شود و می‌تواند در یک لحظه در هر نقطه ای از زمین حاضر شود. برون فکنی در رویا : بعضی از رویاها نشانه دستیابی به هوشیاری (ناقص ) در برون فکنی اختری هستند. رویای پرواز : وقتی که کالبد اختری فقط چ...

روح چه مراحلی را بعد از فنای جسم طی می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
میدانیم روح از عالم خاک به مرگ جسم از آن خارج شده وبدنیای روح منتقل میشود نیروی شعور انسان با از هم پاشیدگی اعضا ء بدن و مغز از کار می افتد ولی در مقابل احساس انسان بی اندازه قوی میشود و روح رنج و ناراحتی را بیش از عالم جسمانی احساس می‌کند در هنگام مرگ چنانکه گفتیم عقل وادراک از کار می افتد شخص ...

خصوصیات مدیومی...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آزمایشات علمی که توسط دانشمندان روح شناس با استفاده از ابزارهای دقیق اندازه گیری به عمل آمده ثابت شده است که وقتی یک روح ازاد تجسدیابد ازوزن بدن مدیوم به اندازه وزن شبح کاسته خواهدشد. روح آزاد گاهی ممکن است بدن مدیوم را بطور کامل تسخیرکندودراین گونه موارد روح شخصیت خودش را جایگزین شخصیت مدیوم می...

احضار روح همسر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  مارتین لیلجبلاد کشیش کلیسای سوید می گوید من دو مرتبه با مدیوم در اتاق ارتباط نشستم دستهای او را با دستهای خود گرفتم و دیدم که اکتوپلاسم مستقیما از جسم و لباس او بیرون می ایدو من جسم همسرم ریتا را دیدم که از اکتوپلاسم تجسد می یافت و بعد دست مرا گرفت و با من به طرف حاضرین رفتیم و با انها شروع به...

مرگ و جهان ارواح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برزخ  همانگونه که در موقع تولد نوزاد عده ای به عنوان چشم انتظار و فرد یا افرادی به عنوان ما ما و پزشک حضور دارند در عالم ارواح هم علاوه بر اینکه عده ای از ارواح نزدیک به شخص مرده منتظر او می باشند تا به او خوشامد بگویند ارواحی نیز هستند که کارشان کمک و مساعدت به روحی است که تازه منتقل جهان ارواح...

مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مدیوم در علم روح شناسی یا روانپژوهی به معنای واسطه است.یعنی کسی که قوا یا نیروها و سیالاتی در بدن او هست که واسطه و رابط بین انسانهای زنده و ارواح مردگان میشود. در بدن مدیوم نوعی سیاله یا به اصطلاح انرژی وجود دارد که ارواح آن را میگیرند وبا مواد اثیری که در عالم خودشان وجود دارد مخلوط میکنند و ا...

عالم ارواح و اثبات آن از طریق علم فیزیک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ماده فیریکی عبارت از مدارهای معین و محدود حرکت امواج نوری و یا حرارتی می‌باشد ، که در میان دو حد بالا و پائین قرار گرفته است. بدین معنی که همه آن ارتعاشات نوری یا حرارتی که جهان فیزیکی را برای ما مجسم میکند بین 000/34 تا 000/64 موج در یک اینچ می‌باشد. این ارتعاشات موجی طیفی ، قابل رؤیت می باشند ...

سفر اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هنگامی که کالبد اختری به اندازه مشخصی ( در حدود پنج متر ) از کالبد جسمانی فاصله بگیرد از کشش جسم خارج می‌شود و می‌تواند در یک لحظه در هر نقطه ای از زمین حاضر شود. برون فکنی در رویا : بعضی از رویاها نشانه دستیابی به هوشیاری (ناقص ) در برون فکنی اختری هستند. رویای پرواز : وقتی که کالبد اختری فقط چ...

روح چه مراحلی را بعد از فنای جسم طی می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
میدانیم روح از عالم خاک به مرگ جسم از آن خارج شده وبدنیای روح منتقل میشود نیروی شعور انسان با از هم پاشیدگی اعضا ء بدن و مغز از کار می افتد ولی در مقابل احساس انسان بی اندازه قوی میشود و روح رنج و ناراحتی را بیش از عالم جسمانی احساس می‌کند در هنگام مرگ چنانکه گفتیم عقل وادراک از کار می افتد شخص ...