عالم لاهوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد همان عالم الوهیت و عالم ربوبی است. یعنی ذات مقدس واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. البته در آن مرتبه از وجود،‌ آنچه هست یک وجود اطلاقی است و بس. ذات پروردگار به تنهایی عالمی است و عظیم ترین عوالم است، زیرا ذات حق، محیط بر همة عوالم مادون است و ذره ای وجود از احاطة قیومی او خارج نم...

عالم مُثُل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مطالب این بخش ذکر شده در بخش جبروت دیدگاه فلسفی است. اما برخی فلاسفه در این بین قائل به عالمی دیگر است به نام عالم مُثُل. از جمله افلاطون. درک این عالم به تلاش بسیار دشوار و لازمة آن تلاشی بسیار سخت و قابلیت شهود است. بدون شهود درک این عالم تقریباً محال است. عالم مُثُل شامل موجود نیست. بلکه شامل...

عالم جبروت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد همان عالم عقل و عالم معناست که از صور و ابعاد و اشباح مبرّاست و فوق عالم ملکوت است. در اثبات عالم جبروت و عقل گفته شده که برخی فلاسفه معتقدند: از آنجا که عالم الوهیت و ذات واجب الوجود دارای بساطت محضه است و نمی‌تواند مستقیما و بلاواسطه به وجود آورنده و مدبر و محیط بر عالم طبیعت و عالم ملکوت...

عالم ملکوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد، همان، عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات است که به آن عالم مثال و عالم برزخ هم اطلاق می‌گردد و آن مرتبه و نشئه ای است برتر از عالم طبیعت که دارای صور و ابعاد است امّا فاقد حرکت و زمان و تغییر است. این عالم خود بر دو قسم است یکی «ملکوت اعلی» که عالم مجردات محضه است مانند عالم ملائکه و دیگری ...

عالم ناسوت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مراد از این عالم، همان عالم طبیعت و شهادت و مُلک است یعنی جهان جسمانی و اجسام و ماده و مادیات که در آن حرکت و زمان و مکان نقش دارد. عالم ناسوت مانند پوست است نسبت به عالم ملکوت یعنی قشر عالم ملکوت است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که مسلم است که عالمی برتر و مافوق عالم طبیعت وجود دارد امّا...

مراتب چهار گانه عالم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلاسفه، حکما و عرفا معتقدند که هستی و عالم، طبقات و مراتب چهار گانه‌ای دارد که عبارتند از عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و عالم لاهوت؛ البته سه عالم ابتدائی مربوط به جهان آفرینش هستند و آخری، مربوط به عالم آفریدگار است.