مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مدیوم در علم روح شناسی یا روانپژوهی به معنای واسطه است.یعنی کسی که قوا یا نیروها و سیالاتی در بدن او هست که واسطه و رابط بین انسانهای زنده و ارواح مردگان میشود.

در بدن مدیوم نوعی سیاله یا به اصطلاح انرژی وجود دارد که ارواح آن را میگیرند وبا مواد اثیری که در عالم خودشان وجود دارد مخلوط میکنند و ارتباطهای گوناگون با زمینیها نظیر ارتباط از طریق انتقال فکر ویا گویایی/شنوایی/نویسایی/تجسد و غیره را برقرار میسازند.انرژی در بدن مدیوم  به حد زیادی وجود دارد  و ارواح از آن استفاده میکنندولی مادر زادی و اکتسابی  نیست و خاصیتی مزاجی است  و ذاتی میباشد و هرگز دلیل بر تقدس و یا معنوی بودن و یا برتری مقام روحی او نمیشود.{این مطلب ادامه دارد}

برای آنکه بتوانیم چگونگی پدیده‌های روحی رابهتر درک کنیم لازم است ابتدااز مکانیسم ارتباط با ارواح با زندگان زمینی آگاه گردیم:

 

دربدن هر انسان سه عنصر وجود دارد:

۱ـتن یابدن:که شامل قالب مادی خشن و سنگین است که وسیله تماس روح با محیط مادی خارج است

۲ـروان:یعنی موجودی دارای شعور که فکر و اراده و اخلاق از خصوصیات آن میباشد

۳ـروانپوش: که پوشش سبک و سیال روان و واسطه تماس آن بابدن مادی است و روح راتشکیل میدهند. به هنگام مرگ روان و روانپوش بدن مادی را ترک کرده و به عالم ارواح منتقل میشوند.

ماهیت اثیری ماده ای که روانپوش از آن ساخته شده به قدری لطیف است که برای اعضای حسی ما قابل درک نیست و برای همین روح آزاد هنگامی که بخواهد به نحوی با ما ارتباط برقرار کند باید وسیله ای مهیا سازد که اعضای حسی مارا تحت تاثیر قرار دهد..برای رفع این احتیاج موقتا آن را از پیکر جسمانی یک فرد زنده اخذ میکندو این مواد را که به صورت ارتعاشات سیال هستند از پیکرجسمانی شخصی که واسطه یا مدیوم نامیده میشود استخراج میکند و تاحدی که لازم باشد بدن مدیوم راتصرف میکند و از خواص آن بهره میگیرد به عنوان مثال بااستفاده از دستگاه صوتی او سخن میگوید  یا دستهای مدیوم را وادار به نوشتن میکند و یا یا نیروی بدنی اورا برای ایجاد آثار فیزیکی بکارمیگیرد.موقع بروز پدیده‌های تجسد مواد جسمانی او را بصورت سیال خارج و برای خود پیکری قابل رویت میسازد....

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...