تفسیر باب دوازدهم از مکاشفات یوحنّا" اثر عبدالبهاء

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از پیش گذشت که مراد از شهر مقدّس و اورشلیم الهی در کتب مقدّسه در اکثر مواضع شریعة اللّه است که گاهی بعروس تشبیه میفرماید و گهی باورشلیم تعبیر مینماید و گهی بآسمان جدید و زمین جدید تفسیر میفرماید چنانچه در باب بیست و یکم از مکاشفات یوحنّا میفرماید " دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید چونکه آسمان اوّل ...