عالم ذر چیست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در مورد عالم ذرّ بین مفسّرین، محدّثین، حکما و عرفا مناقشات علمی فراوانی وجود دارد که ذکر نظرات همه آنها در این نامه مقدور نیست. لذا در این نامه تنها به نظر برخی از حکمای مفسّر آن هم به صورت کلّی پرداخته می‌شود. چرا که ورود به جزئیّات این مسأله، به معلومات کلامی، فلسفی و عرفانی بالایی نیازمند است...

عالم ذر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
"عالم ذر" در قرآن سخن از پیمانی می‌آورد که به طور سربسته از فرزندان آدمگرفته شده امّا این که این پیمان چگونه بوده، توضیحی درباره جزئیات آن درمتن آیه نیامده، وی مفسران به اتکای روایاتی که در ذیل آیه آمده، نظریاتیدارند که روشن‌ترینش این است: منظور از عالم و پیمان ذر، عالم استعدادها وپیمان فطرت و ت...

عالم معنی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هر چیزی که در عالم خیال به طور پراکنده و کثرت موجود است، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی تحقق دارد، ولی چیزهایی در عالم عقل موجود است که هرگز نمی‌توان آنها را در عالم خیال به دست آورد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: عالم خیال با همه اهمیت و جایگاهی که در جهان دارد، معنی‌داری خود را مدیون عقل است، ز...

عوالم غیرهم راستا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
همچنانکه پیشتر گفته شد طبقه‌بندی عوالم مشخص و دقیق است. اما از آنجا که امروزه از کلمه عالم در محاورات روزمره بسیار استفاده می‌شود، برداشت می‌شود که این عوالم در راستای عوالم طبقه‌بندی شده‌اند. این در حالی است که برداشت از کلمه عالم در این اصطلاحات به معانی دیگری است. اما از آنجا که موج استفاده ا...