لغت نامه دهخدا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
جبروت. [ ج َ ب َ ] (ع اِمص ) بزرگواری. (مهذب الاسماء) (السامی ). عظمت. کبر. (اقرب الموارد). عظمت و بزرگی. تکبر. (آنندراج ) (غیاث اللغات ).عظمت. بزرگی. تکبر. کیاباد. نخوت. (ناظم الاطباء). کبر. سرکشی. کبریا. جبریاء. (منتهی الارب ). جَبْروت جُبْروت. (اقرب الموارد). کلمة عربی دخیل است و از آرامی گرف...

عالم جبروت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
مراد، همان عالم عقل و عالم معناست که از صور و ابعاد و اشباح مبرّاست و فوق عالم ملکوت است. در اثبات عالم جبروت و عقل گفته شده که برخی فلاسفه معتقدند: از آنجا که عالم الوهیت و ذات واجب الوجود دارای بساطت محضه است و نمی تواند مستقیما و بلاواسطه به وجود آورنده و مدبر و محیط بر عالم طبیعت و عالم ملکو...