نماد شناسی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در زمان ها بسیار دور انسانها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از اشکال و فرم ها که برروی سنگ ها، کتیبه ها یا دیوارها حک می شده است، استفاده می کردند. با گذشت زمان این اشکال رنگ و بوی حروف را به خود گرفته اند و به درستی که حروف خود تغییر شکل یافته اشکال می باشند. انتقال معانی و مفاهیم از طریق نمادها...

نمادهای عددی (سیزده)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سیزده شمعی که در طی مراسم هفته مقدس[1]– عبارات سه روزه آخر هفته مقدس یعنی هفته تصلیب مسیح که طی آن شمع روشن می کردند- یا ایام روزه یکی پس از دیگری خاموش می شوند؛ نماد تاریکی زمین و هنگام مرگ مسیح است. سیزده بدشگون شمرده شده، چرا که عدد یهودا اسخریوطی است، به علاوه عیسی و حواریون ، عدد اجتماع جاد...

نمادهای عددی (دوازده)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اثنی عشر دایره کامل است. نظم کیهانی. به صورت 3×4 هم نظم دنیوی است و هم معنوی هم باطنی است و هم ظاهری. دوازده نشانه ی منطقه البروج و ماه های سال است؛ دوازده ساعت شبانه روز؛ میوه های درخت کیهانی و غیره؛ بازگشت به آشفتگی آغازین؛ زمان انقلاب زمستانی دوازده روز طول می کشد؛ دوازده زمان برگشت مردگان؛ ز...

نمادهای عددی (یازده)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گناه؛ تخطی؛ مخاطره. ده عدد موجود کامل و قانون است و یازده تجاوز از این دو محسوب می شود.  - تاروت: بردباری؛ صبر و بردباری  دومین فضیلت از فضایل چهار گانه است؛ عدد یازده دومین عدد از گروه دهگان شمرده می شود. به تعبیر باستانی عدد یازده نمایانگر زخم پذیری، خطر و نشانه ی تجاوز از حد و مرز است؛ این عد...

نمادهای عددی (ده)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عدد کیهان؛ نمونه ی اعلای خلقت؛ دهگان در بر گیرنده ی همه ی اعداد است ، از این رو همه ی چیزها و موجودات را شامل می گردد، مبدأ و مرجع همه ی اعداد؛ همه شمول است؛ قانون؛ نظم؛ سلطه؛ چهارتایی 1+2+3=10 نماد الوهیت است. یک مظهر نقطه، دو طول، سه سطح( به شکل مثلث)، چهار حجم یا فضا است. مراتب کاملتر آن یعنی...

نمادهای عددی (نه)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
حاصل 3×3 که حاوی همه ی قدرت هاست؛ ثالوث سه بخشی؛ کامل بودن؛ خرسندی؛ دسترسی؛ آغاز و پایان؛ کمیّت؛ عدد ملکوتی و فرشته آسا؛ بهشت زمینی؛ عددی " انحراف ناپذیر"؛ نه عدد محیط است؛ از این رو برای محیط درونی به 90 و 360 درجه تقسیم می شود؛ نماد آن دو مثلث است که به نوبه ی خود نماد نرینه و مادینه ؛آتش و آب...

نمادهای عددی (هشت)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
به لحاظ معنوی، هشت هدف رازآموز است که از هفت مرحله یا آسمان گذر کرده، از این روعدد بهشت باز یافته است؛ باززایی؛ رستاخیز؛ سعادت؛ ایقاع کامل؛ در هشتمین روز انسان جدید از رحمت ایزدی آفریده شد. پس از هفت روز روزه و توبه روز هشتم، روز فراوانی و تجدید حیات است؛ به صورت 7+1 به معنی اوکتاو و شروع دوباره...

نمادهای عددی (هفت)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عدد عالم؛ عالم کبیر؛ کامل بودن؛ تمامیّت با سه آسمان و جان؛ چهار زمین و بدن نخستین؛ عددی است که هم مادی است و هم معنوی.هفت یعنی کمال، امنیت، ایمنی، آرامش، وفور، اتحاد مجدد، سنتز و بکارت. هفت عدد مادر کبیر است. هفت طبقه ی کیهان، آسمان ها، دوزخ ها، سیارات بزرگ و فلزات مرتبط با سیارات؛ دوایر عالم؛ ا...

نمادهای عددی (شش)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اعتدال؛ هماهنگی؛ در دستگاه ده تایی عدد تام است:6=3+2+1. "زایاترین عدد"(فیلن) نماد وحدت اضداد و موجود دو جنسی که با دو مثلث متقاطع نشان داده شده، یکی با رأس رو به بالا به معنی نرینه و آتش و آسمان، دیگری با رأس رو به پایین به معنی مادینه و آبها و زمین است.شش به معنی عشق، تندرستی، زیبایی، شانس و بخ...

نمادهای عددی (پنج)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عالم کبیر بشری، عدد انسان، زیرا به صورت پنج ضلعی است با بازوان پاهایی که از ران خارج شده اند. پنج ضلعی یعنی بیکرانگی وجود و نمادهای قدرت و کمال دایره را نیز شامل می گردد. پنج عددی گرد است، زیرا در آخرین رقمش به وجود می آید؛ سپس نیروهایش را افزایش می دهد. ستاره ی پنج پر، همانند دایره، نماد کلیت، ...

نمادهای عددی (چهار)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
نخستین شکل جامد از چهار به وجود آمده است؛طرح یا نظم فضایی تعیّن؛ایستایی که با دوران و پویایی در تضاد است.چهار یعنی کلیّت، تمامیّت، کمال، یکپارچگی، زمین، نظم، عقل، اندازه، نسبیت، عدل. چهار نشان دهنده ی چهار جهت اصلی، چهار فصل، چهار باد، اضلاع مربع، بازوان صلیب، رودخانه های بهشتی، مناطق اهریمنی، د...

نمادهای عددی (سه)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
یعنی کثرت، نیروی آفریننده، رشد، پیشی گرفتن از ثنویت غالب، تقریر، سنتز، ((سه نخستین عدد در بر گیرنده ی واژه ی (( همه)) است و ثالوث یعنی عدد کل، زیرا شامل آغاز، میان، و پایان است))- ارسطو نیروی سه، عالمگیر است و مشمول طبیعت سه گانه ی جهان، یعنی آسمان، زمین، وآبها می گردد، سه یعنی انسان، شامل بدن، ...

نمادهای عددی (دو)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ثنویّت، تناوب، تنوع، ستیز، وابستگی، غیریت، ایستایی، بنیادی، از این رو مظهر توازی، سکون، انکعاس، قطب های متضاد، ذات دوگانه ی انسان و هوس است که همه ی آنها در ثنویت و ضدین تجلی می یابد. همانگونه که یک، مظهر نقطه است، دو، نمایانگر طول محسوب می شود. دوتایی، عدد نخستی است که از وحدت دوری می جوید، به ...

نمادهای عددی (یک)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
یک: وحدت آغازین، شروع، ؛آفریننده، محرک اول، مجموع ممکنات، ذات، مرکز، تقسیم ناپذیری، جرثومه، انعزال، غلیان و نا آرامی، اصلی که ثنویت و چندگانگی از آن بر می خیزد و سپس به وحدت باز میگردد. - اسلامی: خدا در معنی وحدت، هستی مطلق، بی نیاز - تاروت: کارت جادوگر، بیانگر شخصی خلاق با اعمال مثبت - تائویی: ...

نمادهای عددی (صفر)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عدم هستی، لاشیئیست، غیر متعین، نامحدود، سرمدی، فقدان هر نوع کیفیت یاکمیت، در آیین تائو نماد خلاء و لاوجود است، در آیین بودا مظهر خلاء و نیستی است، در آیین قبالا، معرف بی کرانگی و نور بی پایان به شمار، میرود. برای فیثاغورس، صفر یعنی شکل کامل، موناد[3]، حاوی همه چیز، در اسلام مظهر ذات الهی است. صف...