هولاس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هولاس فرانسوی:           هولاس پدر:       تئوداماس مادر:     منودیکه   هولاس (به یونانی: Ὕλας') در اسطوره‌های یونان، معشوق هراکلس است. پسر تئوداماس و منودیکه بود. هراکلس عاشق پسرک شد، پدرش را کشت و او را ربود و معشوق و همراه خود کرد. پری چشمه‌ای به نام پگای عاشق او شد و وی را به ته چاه کشید. هرا...

هورای

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هورای (به یونانی: Ὧραι) در اسطوره‌های یونان فصل‌های سال هستند. هورای فرانسوی:           هورای عنوان:   ساعت‌ها جنسیت:مؤنث پدر:       زئوس مادر:     تمیس   دختران زئوس و تمیس بودند. اگرچه نام‌شان از نظر لغوی به معنی ساعت‌های روز است اما در اساطیر یونان به معنای فصل‌های سال هستند. هورای معمولاً سه...

هوگیایا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
الههٔ ت...

هوپنوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هوپنوس فرانسوی:           هوپنوس عنوان:   خدای خواب جنسیت:مذکر پدر:       نوکس وابستگان:          برادر تاناتوس   هوپنوس (به یونانی: Ὕπνος) در اسطوره‌های یونان، خداوند خواب است. او پسر نوکس (شب) و برادر تاناتوس (مرگ) بود. هنگام جنگ تروا زئوس را خواب کرد تا خدایان دیگر به کمک یونانیان بروند. در ا...

هله

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آتاماس‌پادشاه اورخومنوس در بئوسی شد و با الهه ابر (نفله) ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام‌های فریکسوس و هله، شد.     هیچ گونه تصویری یا...

هلیوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هلیوس فرانسوی:           هلیوس عنوان:   خدای خورشید جنسیت:مذکر پدر:       هیپریون مادر:     تئا همسر:   پرسه فرزندان:فایتون وابستگان:          برادر سلنه و ائوس   هلیوس (به یونانی: Ἥλιος)، (به انگلیسی: Helios) در اسطوره‌های یونان، خدای خورشید است. او پسر هیپریون و تئا، برادر سلنه و ائوس بود. هر ...

هلن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هلنِ تروایی اثر اولین دمورگان، ۱۸۹۸   هلن جنسیت:مونث پدر:       زئوس مادر:     لدا همسر:   منلائوس در تروا:گریختن او به همراه پاریس باعث وقوع جنگ بود.   هِلِن (به یونانی: Ἑλένη) بنابر حماسه یونان باستان، ایلیاد اثر هومر هلن اسپارتی همسر منلائوس پاریس با توطئه آفرودیت خدای یونانی به دست پاریس شاه...

هلن (سرسلسلهٔ نژاد هلنی)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هلن جنسیت:مذکر پدر:       دئوکالیون مادر:     پورها همسر:   اورسئیس فرزندان:دوروس، آیولوس، کسوتوس   هِلِن (به یونانی: Ἕλλην) در اسطوره‌های یونان، سردودمان نژاد هلنی است. پسر دئوکالیون و پورها بود. با اورسئیس ازدواج کرد و فرزندانش دوروس (سردودمان دوریایی‌ها) و آیولوس (سردودمان آیولیایی‌ها) و کسوت...

هلنوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هلنوس جنسیت:مذکر پدر:       پریاموس مادر:     هکابه هلنوس (به یونانی: Ἕλενος) در اسطوره‌های یونان، پسر پریاموس و هکابه است. قدرت پیشگویی داشت. در جنگ تروا در کنار تروایی‌ها جنگید. اما چون پس از مرگ پاریس، هلنه را به او ندادند تروا را ترک کرد و به یونانیان پیوست و با پیشگویی‌هایش آن‌ها را یاری دا...

هکتور

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هکتور جنسیت:مذکر پدر:       پریاموس مادر:     هکابه همسر:   آندروماخه فرزندان:آستیاناکس وابستگان:          برادرش پاریس مرگ:     به دست آشیل   هِکتور (به یونانی: Ἕκτωρ) در اسطوره‌های یونان، فرزند بزرگ و محبوب پریاموس پادشاه تروا و هکابه یکی از شخصیت‌ها در اسطوره‌های یونان بود. او در جنگ تروا و ا...

هکاته

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هکاته یونانی:   Εκάτη فرانسوی:           Hécate عنوان:   الههٔ وحشت و تاریکی جنسیت:مؤنث پدر:       پرسس مادر:     آستریا   هکاته (به یونانی: Εκάτη) در اسطوره‌های یونان، از الاهگان زیر زمین است. دختر پرسس و آستریا بود. به عنوان روح شرور هادس و الههٔ وحشت و تاریکی شب شناخته می‌شد. در اساطیر رومی، ...

هکابه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هکابه فرانسوی:           هکابه جنسیت:مؤنث پدر:       دوماس مادر:     متوپه همسر:   پریاموس فرزندان:هکتور، پاریس، پولوکسنا، کرئوسا، لائودیکه، کاساندرا، پولودوروس در تروا:خانواده خود را در جنگ تروا از دست داد.   هکابه یا هکوبا (به یونانی: Εκάβη)، (به انگلیسی: Hecuba یا Hekabe) در اسطوره‌های یونان،...

هفائستوس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هفائستوس فرانسوی:           هفائستوس جنسیت:مذکر پدر:       زئوس مادر:     هرا همسر:   آفرودیته   هفائستوس (به یونانی: Ἥφαιστος) و (به انگلیسی: Hephaestus) در اسطوره‌های یونان، پسر زئوس و هرا است. او به خاطر طرفداری از مادر توسط زئوس به زمین افکنده شد و لنگ شد. در روایتی دیگر لنگ به دنیا آمد و به...

هستیا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
نگره‌ای از پیکره هستیا   هستیا جنسیت:مونث پدر:       کرونوس مادر:     رئا وابستگان:          خواهر زئوس مرگ:     نامیرا   هِستیا (به یونانی: Ἑστία)در اسطوره‌های یونان، ایزدبانوی باکرهٔ اجاق خانه و کانون خانواده بود. او بزرگ‌ترین خواهر زئوس بود و در تمام مراسم خانوادگی قربانی‌ای برای او انجام می‌...

هسپریدس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هسپریدس (به یونانی: Ἑσπερίδες)، در اسطوره‌های یونان، نام دختران شب است. هسپریدس عنوان:   دختران شب   پری‌هایی بودند که در باغی در کوه اطلس از کوه‌های آرکادی[۱] از سیب‌های زرینی که گایا به عنوان هدیهٔ عروسی به هرا داده بود، محافظت می‌کردند و اژدهایی به نام لادون در این کار آن‌ها را یاری می‌داد. ه...