کتاب مقدس در باره جادوگری احضار ارواح طلـب مشورت از روح مردگان غیبگویی و طالع بینی چه میگوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۳ دیدگاه

در دنیایی زندگی می کنیم که بشر با مشکلات و نگرانیهای روزمره و موقعیتهای شغلی و اجتماعی نامستحکمی روبرو است. او بر اثر این عوامل زیر فشارهای روحی و جسمی قرار دارد. اگر رابطه روحانی خوبی با خالق خود نداشته باشد احساس افسردگی و بی پناهی می کند.  او سعی دارد در این اقیانوس پر طلاتم زندگی، تکه چوبی یافته و امید نجاتش را برآن ببندد. چه بسا بر اثر درماندگی به فال بینان غیبگویان احضار کنندگان ارواح، جادوگران و یا طالع بینان پناه می برد تا از دهان این اشخاص خبر خوشی دریافت کند تا شاید روح تشنه اش سیراب شود و به این طریق تسلی یابد. در صورتی که یکی از رازهای مهم موفقیت بشر در زندگی دانستن کلام خدا و اطاعت از اوامر الهی و دعا در حضورش است زیرا فقط اوست که تسلی دهنده قلب ناآرام بشر می باشد.

برای روشن شدن مطلب، کلام خدا را در کتاب مقدس سفر تثنیه فصل 18 آیات 10 تا 13 را مورد بررسی قرار می دهیم. خدا می فرماید: " در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذراند (بین بت پرستان مرسوم بود که پسر یا دختر خود را بعنوان قربانی در آتش می سوزانیدند و تقدیم به خدایانشــــان  می کردند) نه فالگیر (کسیکه با وسائلی مانند ورق بازی ورق طاروت قهوه چای نخود یا شمع و غیره فالگیری کند) نه غیبگو (شخصی که با یکی از روشهای زیر  مانند خیره شدن در کره کریستالی، آونگ ، چوبدستی تخته الفباء ، کف بینی ،  تحقیق و دنبال کردن پرواز پرندگان و تعبیر خواب، غیبگویی کند) نه افسونگر  (کسی که افسون کند یعنی کلماتی را برای جادو کردن بکار ببرد)، نه جادوگر (کسیکه بعنوان جادوی سفید یا کشیدن اشکال، خطوط و یا جدولهایی روی تکه  کاغذ یا فلز، طلسم خوشبختی ، محافظت و یا دفع آزار و اذیت از انسانرا بکار برد   و یا جادوی سیاه تولید مشکل یا بدبختی برای شخص بنماید) ، نه ساحر (کسیکه سحر می کندآنهم نوعی جادوگری است) نه سئوال کننده از اجنه (اجنه در لغت بمعنی جمع جنین است ولی در زبان فارسی به غلط برای جمع جن استفاده  می شود. صاحب اجنه کسی است که با اجنها که ارواح شریر می باشند مشورت  می کند و به صاحبان اجنه ، مدیوم نیز می گویند یعنی کسی  که صاحب علم  احضار ارواح می باشد) ، نه رمال (شخصی که با وسیله ای بنام رمل  و اصطرلاب  فال بگیرد وپیشگویی کند)، و نه کسیکه از مردگان مشورت می کند (مقصود شخصی است که روح مرده را احضار می کند و این احضار روح توسط همان صاحبان اجنه یا مدیوم ها انجام می شود)، زیرا هر که اینکار را کند نزد خداوند ناپسند است و به سبب این آلودگیها یهوه خدایت آنها را از حضور تو اخراج می کند. نزد یهوه خدایت کامل باش.

تماس با فالگیران و غیبگویان و جادوگران راه را برای ورود ارواح شریر در شخص مختلف باز می کند.

کتاب مقدس بما تعلیم می دهد که این اعمال مورد قبول خدا نمی باشد و اخطار می کند اینگونه ارتباط ، شخص را تحت تاثیر شیاطین قرار می دهد. یکی از طرق بسیار معمولی نفوذ ارواح ، غیبگویی است و آن کوشش برای کسب اطلاعات در مورد آینده می باشد که بتوسط فال یا قدرت روح شریر انجام می شود و متاسفانه بین مردم و حتی هموطنان عزیز بسیار رواج یافته است.

کلام خدا درکتاب اشعیاء نبی فصل 8 آیه 19 چنین می فرماید: " چون به شما بگویند که از اصحاب اجنه و جادوگران که جیک جیک و زمزمه می کنند سئوال کنید گویید آیا قوم از خدای خود سئوال ننماید و آیا از مردگان بجهت زندگان سئوال باید نمود؟"

ملاحظه می فرمایید خدا به صراحت چنین افرادی را مرده یعنی بدون نجات محسوب می نماید. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 می فرماید:       " دزد نمی آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند." شیطان و فرشتگان شریرش سعی دارند با ظاهری محترمانه روشهایی را بکار ببرند تا بشر را از طریق خدا منحرف کنند و آنها را از نجات و ورود به ملکوت آسمان بدور نکهدارند. خدا بطور واضح در کتاب سفر لاویان فصل 19 آیه 32 می فرماید:" به اصحاب اجنه توجه مکنید و از جادوگران پرسش منمایید تا خود را با ایشان نجس سازید من یهوه خدای شما هستم."

خداوند در فصل 20 آیه 6 همین کتاب ادامه می دهد: " کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند (مقصود زنای روحانی است یعنی تجاوز نمودن از دستورات خدا) من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت". خدا در همین فصل در آیه 27 به قوم اسرائیل دستور می دهد: " مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شودو ایشانرا به سنگ سنگسار کنید، خون ایشان بر خود ایشان است." در مسیحیت حکم قتل برای کسی صادر نشده ولی دستور اکید داده شده که از این اشخاص دوری جوییم و هیچگونه مشورتی باآنها انجام ندهیم.

شخصی که با مسائلی از قبیل فالگیری، غیبگویی، احضار ارواح و جادوگری آلوده شود نه فقط خود او زیر لعنت خدا قرار می گیرد بلکه مطابق کلام خدا این لعنت تا نسل سوم و چهارم در خانواده او ادامه خواهد یافت. پس باید توجه داشت که تماس با فالگیران و ساحران و جادوگران مسئله ساده ای نیست بلکه امری بسیار جدی و حساس می باشد که شخص متخلف و خانواده اش را تحت تاثیر و کنترل شریر قرار می دهد.

سرنوشت پادشاهی که روح مرده را احضار کرد

در کتاب مقدس می بینیم شائول اولین پادشاه اسرائیل که مرد خدا ترسی بود و زمانی تمامی جادوگران و صاحبان اجنه را بقتل رسانیده بود بر اثر اشتباهاتش خدا از روگردان شد و او وقتیکه می خواست با فلسطین جنگ کند از خدا طلب مشورت کرد اما به دعاهایش جوابی داده نشد. او به عوض اینکه خود ش را در حضور خدا تفتیش و تقدیس کند از زنی که صاحب اجنه بود تقاضا کرد روح سموئیل نبی را که در آن زمان مرده بود برایش احضار کند. آن زن به توسط جن، روح سموئیل را برای پادشاه احضار کرد تا از او پرستش نماید، وقتی روح سموئیل احضار شد گفت: " چرا مرا برآورده مضطرب ساختی؟"

در اینجا یک روح شریر خود را بجای سموئیل معرفی کرد زیرا مدیومها به هیچ وجه دسترسی به ارواح مرده را ندارند بلکه تمام تظاهرات متعلق به ارواح شریر می باشد. آنها از طرف شیطان ماموریت دارند که انسانها را فریب داده و زیر لعنت خدا قرار بدهند. این عمل یکی از دلایلی بود که خدا سلطنت را از شائول گرفت و به داود سپرد وشائول در گناه خودش هلاک شد.

در کتاب دوم تواریخ فصل  33 نوشته شده که منسی در سن دوازده سالگی پادشاه اسرائیل شد و55 سال در اورشلیم سلطنت کرد. او برای لشکرهای آسمان ( یعنی ستارگان) در صحن خانه خداوند مذبح بنا کرد و پسر خود را از آتش گذرانید، فالگیری و افسونگری نمود و با صاحبان اجنه و جادوگران مراوده کرد و در حضور خدا شرارت بسیار ورزید. وقتی سرداران آشور منسی را با زنجیر بسته به بابل آوردند در آن هنگام متوجه شد که نیروهای شیطانی و جادوگری قادر به رهانیدنش نیستند، پس در حضور یهوه خدای یکتا فروتن شد و به جهت توبه طلب آمرزش کرد و خدای مهربان او را اجابت نمود و دوباره به مملکتش بازگردانید. او خدایان بیگانه و بتها را از خانه خدا در اورشلیم برداشت و به خارج از شهر ریخت و مذبح خداوند را تعمیر کرد و یهوه خدای اسرائیل را عبادت نمود. در آن زمان بجز قوم اسرائیل که خدای حقیقی را میشناختند تمامی قومهای جهان بت پرستی می کردند و خدا برای اولین بار شریعت خود را توسط موسی به قوم یهود آموخت. از این جهت است که در اینجا او یهوه خدای اسرائیل نامیده شده است.

چرا در دنیا هزاران زبان مختلف وجود دارد؟

بابل شهر بسار بزرگ و متمدنی بود، ریشه علمهای جادوگری، غیبگویی، فالبینی، احضار ارواح و طالع بینی از آنجا سرچشمه گرفت. این شهر در ابتدا توسط نمرود یکی از نواده های نوح بنیان گزاری شد. در آنجا تصمیم گرفتند برجی بسازند که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خود پیدا کنند مبادا بر روی زمین پراکنده شوند. تا آن موقع همه مردم جهان به یک زبان صحبت می کردند. وقتی خدا شرارات این قوم را دید زبانهای آنان را مشوش کرد، در نتیجه ساختن برج متوقف شد و از آن موقع است که زبانهای مختلف در دنیا بوجود آمده است. خدا در فصل 47 از کتاب اشعیاء نبی شهر بابل را به یک دختر باکره تشبیه می کند که بخاطر داشتن علم زیادش در امور جادوگری، غیبگویی، فال بینی ، احضار ارواح و طالع بینی در اطمینان ساکن است واز زیادی علمش به عیاشی پرداخته بطوری که فکر نمی کند روزی تشکیلاتش از هم پاشیده شود. خداوند در آیه نهم از این فصل چنین می فرماید: " پس این دو چیز بی اولادی و بیوگی ناگهان در یک روزبه تو عارض خواهد شد و با وجود کثرت سحر (جادوکردن) و افراط افسونگری (جادوگری) زیاد تو آنها بشدت بر تو پیروزی خواهند یافت. زیرا بر شرارت خود اعتماد نموده گفتی کسی نیست که مرا ببیند و حکمت و علمت ترا گمراه ساخت و در دل خود گفتی من هستم و غیر از من دیگری نیست پس بلائی که افسون (کلماتیکه جادوگران هنگام جادوکردن بکار می برند) آنرا نخواهی دانست بر تو وافع خواهند شد و مصیبتی که به دفع آن قادر نخواهی شد ترا فرو خواهد گرفت و هلاکتی که ندانسته ای ناگهان بر تو استیلا خواهد یافت، پس در افسونگری خود و کثرت سحر خویش که در آنها از طفولیت مشقت کشیده ای قائم باش شاید که منفعت توانی برد و شاید که غالب توانی شد. از فراوانی مشورتهایت خسته شده ای پس تقسیم کنندگان افلاک (جمع فلک و مدار ستارگان) و رصد بندان کواکب (کسانیکه حرکت ستارگان را زیر نظر می گیرند) و آنانیکه در غره ماهها (اول نا قمری وقتیکه ماه هلال است) اخبار می دهند بایستند (در اینجا راجع به طالع بینان صحبت می کند) و ترا از آنچه بر تو واقع شدنی است نجات دهند. اینک مثل کاهی شده آتش ایشانرا خواهد سوزایند که خویشتنرا از شدت زبانه آن نخواهد رهانید و آن آتشی که خود را نزد آن گرم سازند و آتشی که در برابرش بنشینند نخواهد بود، آنانی که از ایشان مشقت کشیدی برای تو چنین خواهند شد. (این است عاقبت طالع بینانی که مردم به آنها اعتماد می کنند)، و آنالنی که از طفولیت با تو تجارت می کردند هرکس بجای خود آواره خواهد گردید و کسیکه ترا رهایی دهد نخواهد بود".

خدا بابل را مادر زناکاریهای جهان می نامد و به قوم خود می گوید از بابل و اعمال آن بیرون آمده بسوی من بازگشت کنید تا می بسوی شما بازگشت کنم. برای این منظور احتیاج به توبه کردن و تقدیس شدن (پاک شدن) دایرم تا مورد قبول خدا قرار بگیریم.

چگونه خدا گناهان مربوط به فالگیری، احضار ارواح و سحر و جادو را می بخشاید؟

خدا در کتاب لاویان فصل 17 آیه 11 فرمود: " جان جسد در خون است و من آنرا بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند (یعنی گناهان شما را در حضور خدا بازخرید کند تا آمرزیده شوید). زیرا فقط خون است که برای جان کفاره می کند." در زمان قدیم خدا برای اسرائیل به موسی دستور مخصوصی داد که هارون (برادر موسی) همیشه به قدس القداس وارد نشود مبادا بمیرد چون خدا در این محل ظاهر می شد، هارون می بایستی تشریفات فوق العاده ای انجام بدهد تا سالی یک مرتبه برای کفاره گناهان خود و بنی اسرائیل داخل قدس القداس شده و از پشت ابر بخور معطر بحضور خدا برسد. او می بایستی گوساله ای برای قربانی گناه و قوچی برای قربانی سوختنی بگذراند و بدنش را به آب غسل بدهد و زیر جامه کتان به تن کرده و پیراهن کتان بپوشد، کمربند کتان ببندد و به عمامه کتان معمم باشد، بخور معطر را به حضور خدا بر آتش قرار دهد تا ابر بخور ، کرسی رحمت را که خدا بر آن جلوس می فرماید بپوشاند تا مبادا بمیرد. بعد از آن به درون حجاب یعنی پرده آبی رنگ خیمه وارد شده خون قربانی را بر تخت رحمت بپاشد تا سالی یک مرتبه قوم اسرائیل تقدیس شوند. این تشریفات ادامه داشت تا اینکه خدا اراده فرمود عیسی مسیح فرزند محبوب او، جلال و شکوه آسمانی را ترک کرده و مانند ما انساهای خاکی لباس جسم پوشیده در این جهان زاده شود. او حدود سی و سه سال شبیه ما انسانها مورد آزمایش و وسوسه قرار گرفت، او با اعمال و رفتار، معجزات و تعلیمات منحصر به فرد خود پاکی و کامل بودنش را ثابت نمود، بطوری که هیچکس حتی معلمین شریعت یهود که مته بر خشخاش می گذاردند نتوانستند گناه یا اشتباهی به او نسبت دهند. او به عنوان یک بره پاک و بدون عیب بر بالای صلیب رفت و خون پاکش بجای خون قربانیهائی که توسط شریعت می بایست ریخته شود، گناهان ما را در حضور خدا بازخرید کرد و واسطه ای شد بین بشر گناهکار و خدای قدوس. او ما را با پدر روحانی آشتی داد و به ما قدرت داد که فرزندان خدا شویم. او پس از سه روز از مرگ برخاست و بعد از چهل روز به آسمان صعود کرد، او اکنون زنده است و در دست راست خدای پدر برای کسانیکه باو ایمان بیاورند شفاعت می کند.

چگونه ناپاکیها را از زندگی خود دور کنیم و با توبه بدرگاه خداوند آمده، نجات و حیات جاودانی را بیابیم؟

عیسی مسیح در انجیل متی فصل 28 آیه 18 فرمود: " تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است." خواننده عزیز لحظاتی در مورد محبت خدا نسبت به خودت تفکر کن و با فروتنی از او درخواست کن روح حکمت و راستی اش را در قلبت به جستجو وادارد تا از گناهانت آگاهی یافته و بقصد توبه آنها را در حضورش اعتراف نمایی. خدا می خواهد آنچه را که حرام است از خود دور کنی، اگر طلسمی در زندگیت هست آنرا بدور بینداز هر چند که اسم خوشبختی ، محافظت یا پولدار شدن و یا شانس روی آن گذاشته باشند، اگر کتابهایی از سحر و جادو در نزدت می باشد آنها را آتش بزن و نابود کن. از مشورت با جادوگران و صاحبان اجنه پرهیز کن، از احضار روح مردگان دوری بجوی. به اباطیل دروغی که طالع بینان، فالگیران و پیشگویان می گویند توجه نکن.

خدا می خواهد از بابل و زناکاریهای آن بیرون بیایی و توبه کنی و با خون عیسی مسیح که دو هزار سال پیش برای تو ریخته شده پاک شوی تا نجات بیابی. خدا می فرماید: " مقدس باشید همانطور که من قدوس هستم." اگر دز زندگیت مانند شائول پادشاه از گرفتن جواب از خدا ناامید شده ای و دانسته یا نا دانسته بسوی صاحبان اجنه روی آورده و از آنها پرسش نموده ای مانند منسی پادشاه توبه کن زیرا خدا می خواهد ترا با خون عسیی مسیح تقدیس کند. خدا می گوید "خوشحال نمی شوم شریران را به هاویه بیاندازم بلکه شادی من در این است که آنها بسوی من بازگشت کنند تا آنها را بیامرزم."

برای توبه از گناهان مربوط به جادوگری و شکستن لعنتی که بر روی شما گذاشته شده است این دعا را با ایمان کامل به عیسی مسیح تکرار کنید:

ای عیسی مسیح از این که بخاطر گناهان من جان مبارکت را برروی صلیب دادی و با ریختن خونت گناهانمرا در حضور خدا کفاره نمودی و پس از سه روز از مرگ برخاسته و اکنون در دست راست خدای پدر در جلال خود نشسته و برای من میانجیگری می کنی متشکرم.

خداوند عزیز ، اعتراف می کنم که در گذشته بخاطر غفلت یا از روی کنجکاوی، نادانی، دانسته یا ندانسته از کلام تو نااطاعتی نموده ام.

از تمام این آلودگیها توبه می کنم. لطفا بدن، روح، جان و فکر مرا تقدیس فرما. ای شیطان تمام درهایی را که با آلودگی به جادوگری برای تو و ارواح شریرت باز کرده ام می بندم.

از تمام آلودگیهایی که با جادوگران در رابطه با جادوی سفید، جادوی سیاه ودوو (نوعی جادو که به مراتب از جادوی سیاه قویتر می باشد و قادر است افراد را از راه دور بیمار نموده و یا حتی بکشد) ، احضار ارواح، تخته الفبا و سایر بازیها داشته ام توبه می کنم. از هرگونه آلودگی به غیبگویی، فال قهوه، فال چای، کف بینی، کره کریستالی، تاروت وسایر ورق ها، آینده نگری از طریق طالع بینی و علامات ماه تولد، توبه می کنم.

از هرگونه رابطه با جادوگرانی که توسط ظرف آب، جن احضار می کنند و کسانی که توسط جادوگری بیماران را شفا می دهند ( در واقع عمل شفا بطور کامل انجام نمی شود بلکه بیماری را از عضوی به عضو دیگر بدن منتقل می کنند) نوشتن بصورت اتوماتیک، بررسی دست خط دیگران برای پی بردن به شخصیت آنها و مطالعه هر نوع کتابی که در مورد جادوگری و این آلودگیها سخنی گفته، توبه می کنم و آنها را می سوزانم و نابود می کنم.

بنام عیسی مسیح هرگونه ارواح و لعنتی که از نسلهای گذشته در من نفوذ دارند از خود دور می کنم و بندهای اسارت به ارواح شریررا از خود و پدر و مادر مادرم وپدر و مادر پدرم ونسلهای آنها تا به آدم و حوا به قدرت خون عیسی مسیح می شکنم و بدور میاندازم. هرگونه رابطه ای که با دنیای مردگان و ارواح داشته ام از خود دور می کنم. هر سازمان و گروهی که خون عیسی مسیح و هر فلسفه تی که الوهیت خداوندم عیسی مسیح را ناچیز می شمارد، از خود در می کنم. خداوندا اعتراف می کنم بجای طلب کمک از تو با کمک گرفتن از ارواح شریر و شیطان گناه کرده ام. و به تمامی گناهانم (گناهانتان را نام ببرید) و به گناهانی که بخاطر نمی آورم اعتراف می کنم. خداوندا، قول می دهم که دیگر گناهان گذشته را تکرار نکنم. کتاب مقدس می گوید:" اگر گناهان خود را اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد" (اول یوحنا9:1) . مرا بر طبق کلامت ببخش. من شیطان و ارواح شریر و کارهایشان را از خود دور می کنم و آنها را دشمن خود می دانم. هماکنون خود و   خانواده ام را زیر پوشش خون عیسی مسیح آورده تمامی درها و اعمال و فرمانهای این ارواح را در نام عیسی مسیح می بندم و از خود دور می کنم و می طلبم که فرشتگان خداوند همه آنها را در داخل قفس زندانی کنند تا نتوانند به شرارت خود ادامه دهند. به نام عیسی مسیح، آمین.

 • prancess

  prancess

  • ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ - ۱۳:۳۱:۵۱

  کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم 09391393015 هست

 • محمد

  محمد

  • ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ - ۰۰:۵۴:۰۰

  عقل ها مختلف هستند روایات بیشمار هستند نقل های صحیح کم هستند.والا ما زمانی که میریم مسجد آخوندمون برای هر مطلبی یه روایت داره، در رابطه با تکنلوژی امروز هم روایت از اون زمان دارند خوب هر عقلی این رو رد میکنه.پیامبر به چه چیزی معروف بود ؟ تو تاریخ داریم که زمانی که که پیامبر تو یک مجلسی میرفت سران قریش به فرد میگفتند که انگشت تو گوشاتون بکنید تا حرفای پیغمبر رو نشنوید چونکه ناخود آگاه طرف شیفته سخنان و دلایل اون میشد خوب این افراد منطقی بودند. امام حسین زمانی که سپاه یزید جلوش بودند به اونا گفت آقا بیاید باهم منطقی صحبت کنیم تا میخواست حرفی بزنه سپاه یزید رقص و پایکوبی میکردند تا حرفای امام رو نشنوند. چرا الان این همه دوری از اسلام زیاد شده چون منطق درست پشت حرفا نیست. چرا خدا باید یک فرد رو

  پاسخ مدیر (mojarradat ):   محمد بزرگوار - این وبلاگ فقد قصد جمع آوری نظرات و دیدگاههای مختلف رو دارد - نویسنده وبلاگ هیچکدام را تایید یا رد نمیکند. توجه داشته باش که به تعداد انسانهای روی زمین افکار مختلف وجود دارد. در گوشه ای از جهان همه مسلمانان رو به سوی کعبه نماز میخوانند و در گوشه ای دیگر آدم خواری - سگ خواری - شرک - کفر و هزاران چیز دیگر وجود دارد که میبینیم - من به عنوان یک جمع آوری کننده فقط به جمع آوری میپردازم - قضاوت با شما
 • Deangelo

  Deangelo

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۹:۰۱:۲۳

  I am curious to find out what blog system you're utilizing?
  I'm experiencing some minor security problems with my
  latest website and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?