تمرین تله پاتی Telepathie (انتقال فکر یا الهام)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

نکته- تمرین کلی برای تقویت امور روحی

همه روزه درساعتی که خودتان تعیین می کنید منظماً در مدتی که کمتر ازیک ربع ساعت نباشد به خود تلقین نمائید و فکرتان راتمرکز بدهید که به شما الهام شود و روح تجلی کند.

 تمرین تله پاتی یا انتقال فکر

تله پاتی عبارت از این است که دو نفر بدون حرف یا اشاره فقط به وسیله انتقال فکر مطلب خود را خواه در فاصله نزدیک و خواه در مسافت دور مانند تلگراف بی سیم به یکدیگر بفهمانند. اگر بخواهم در این زمینه مطالب را به اطلاع برادران عزیز و خوانندگان گرام برسانم باید کتابها بنویسم، لکن چون مرام من این است که همه چیز را مختصر و مفید بگویم که فهم مطلب نیز از آن برای همه معلوم باشد اینست که رؤس و عمده مطلب و شرح تمرین و عملی را که از آن نتیجه می توان گرفت مختصراً می نویسم:

برای حصول به این نتیجه که یکی از بهترین و زیباترین تجلیات روحی است دستور زیر را بکار برید تا کامروا شوید. برای این تمرین باید دونفر عمل کنند. بطور مثال شما با یکی از دوستانتان قرار می گذارید تمرینهای این عمل را متدرجاً انجام دهید. ابتدا باید شما دو نفر درمسافت نزدیک در یک محل روبروی هم بنشینید بطوری که بدن شما راست و پیشانی بلند قرارگیرد.(در این امر باید آزادی بدن کاملاً مراعات شود که کسالتی تولید نگردد. باید سعی کنید کاملاً سلامت باشید زیرا سلامتی نخستین شرط موفقیت در این امر است. نباید با فشار و اذیت عمل را انجام داد) باید چشمهای هریک از شما متوجه پیشانی دیگری شود و قبل از عمل ودر حین عمل خواهش و تمنای شما آن باشد که قوای روحی شما دو نفر در یک سطح واقع شده و میل دارند با هم ارتباط یافته و از خواهشهای یکدیگر مطلع شوند و روح شما در یک خط مستقیم رابطه قرار گیرد.

باید ذهن طرفین ازهر فکری خالی و فکر بالا جایگزین تمام افکار باشد. بعداً شروع کنید به انتقال یک فکر بین خودتان. در ابتدای کار باید یک کلمه ساده و بسیط انتخاب کنید و قبلاً به همدیگر بگوئید که چگونه فکری را می خواهید انتقال دهید، مثلاً یک کلمه ساده مثل «پیغمبر»، «خوب»، «زمین» یا « آسمان» و غیره را انتقال می دهید. بطور مثال یکی از شما «یزدان» را در فکرش خطور می دهد و بطرف می گوید: «من یکی از اسماء الهی را در مغز خود فکرکردم شما توجه پیدا کنید و بگوئید که کدامیک از اسماء را فکرکرده ام» طرف با تمرکز فکر و مراعات دستورات تله پاتی که در بالا گفته شد با قوای روحی این را میگیرد و می گوید: شما در فکر خود گذراندی «یزدان». پس از اینکه از انجام گرفتن قسمت بالا اطمینان حاصل گردید و دامنه تمرین را به شرح زیر ترقی دهید:

بجای فکر ساده و بسیطی که داشتید اکنون افکار دنباله دار که صورت حکایت و متضمن یک سلسله خاطرات و نتایج باشد به یکدیگر الهام کنید. بطور مثال می گوئیم: قرار می گذارید خاطرات زمان گذشته خود را که هر دو ناظر آن بوده اید بفکر یکدیگر الهام و انتقال دهید. مثلاً شما یک قسمت را انتقال می دهید و بعد که طرف فهمید قسمت دیگر را او الهام می کند و همینطور قسمت به قسمت خاطرات خود را بوسیله فکر به یکدیگر یادآوری و بیان می کنید. بعد او می گوید که چه فکر کردید طرف هم جواب می دهد که شما این را فکر کردید.

تقریباً مانند دو نفر تلگرافچی است که مطالب را یکی مخابره می کند دیگری می گیرد بعد که گرفت می گوید گرفتم و وقتی تمام شد یک مرتبه هم برای طرف اولی می خواند که بفهمد درست گرفته است. عمل الهام هم تقریباً باید اینطور انجام شود. درهرحال طبق دستور بالا باید ورزش و تمرین روحی انجام گیرد تا روز به روز قدرت الهام زیاد گردد. بعداً که به این قسمت موفقیت حاصل شد می توان راجع به خاطرات و حکایات مربوط به دیگران و سایر چیزهائی که دنباله داشته و پشت سرهم باشد به تمرین پرداخت تا رفته رفته توانائی روحی زیاد گردد.

پس از آنکه تمرین تله پاتی در مسافت نزدیک با موفقیت انجام شد در مسافت دور که یکدیگر را نبینید انجام می دهید بهاین طریق که قبلاً قرار می گذارید در سرساعت و دقیقه معینی در محلی آرام طبق همان شرایط که گفته شد هریک قرار گرفته و شروع به مخابره روحی نمائید و به ترتیب مذکوره ابتدا افکار ساده و بسیط و بعداً افکار دامنه دار و مفصل را الهام کنید. در اینجا باید نکات مهم زیر را در نظر بگیرید:

قبلاً موضوعی را که راجع به آن می خواهید مخابره فکری کنید با طرف خود قرار بگذارید و البته طرف شما باید مثل خودتان ورزیده و آشنا به این علم باشد. اما راجع به ساعت فراموش نکنید که باید حتماً ساعت صحیح و دقیقی را که بکار مشغول می شوید قبلاً به یکدیگر اطلاع دهید که سر همان ساعت الهام انجام شود والا نتیجه نخواهد داشت مثل دو نفر تلگرافچی که اگر سر ساعت یکی از آنها حاضر نباشد مخابره صورت نمی گیرد.

در مسافات نزدیک مثل اینکه هردو در یک شهر در محله های مختلف باشید باید اختلاف ساعتها را در نظر بگیرید و برای احتیاط که مبادا ساعتها جزئی اختلافی باهم داشته باشند چند دقیقه ای در حال انتظار باشید که بتوانید هر دو وقت را باهم وفق دهید. اگر میسر شود توسط تلفن به هم خبر دهید که: «برای مخابره حاضرم» بهتر است. ساعت رادیو نیز برای یک محل یا مسافت دور راهنمای بسیار خوبیست.

در مسافات دور مثل اینکه شما در یک شهر و طرف شما در شهر دیگر باشد علاوه بر اختلاف ساعت باید اختلاف افق را هم درنظر گرفت. بنابر این قبل از شروع به الهام تقریباً نیم ساعت برای انتظار ظهور و تجلی روحی در نظر بگیرید. این نکته را نیز بخاطر بسپارید که بهترین مواقع برای این مخابره پس از نیمه شب خواهد بود چون موقع استراحت و فکر همه بهتر آماده و جمع است و توجه بیشتر پیدا می کنند.

ای برادران ارجمند و فرزندان عزیز من اگر طبق دستور بالا رفتار نمائید امیدوارم بزودی نتایج درخشانی در یکی از بهترین و عالی ترین مظاهر قدرت روحی حاصل کنید و پس از آنکه از این مطلب بهره برداری نیکو نمودید دستورات عالی و عظیم روحی دیگر برای شما عزیزان خواهم گفت. این نکته را نیز لازم است بشما برادران عزیز یادآوری نمایم که اگر پس از تمرین نتایج مثبتی نگرفتید مأیوس نشوید زیرا ممکنست نگرفتن نتیجه در اثر علل چندی باشد از این قبیل:

یک - طرفین سلامت کامل نداشته باشند.

دو- طرفین خلق خوش نداشته و به گرفتاری فکری دچار باشند.

سه- بواسطه کار و گرفتاری تشتت فکری در یکی یا هردو طرف موجود بوده و نتوانند تمرکز فکر یا تمرکز قوای دماغی حاصل نمایند.

این را هم ناچارم بگویم: برای اشخاصی که استعداد روحی عادی و متوسط دارند اگر بتوانند پس از تمرین و زحمات موفق به مخابره فکری ده کلمه ازدور بشوند خوب و رضایت بخش است اما اشخاصی که استعداد روحی بیشتر داشته باشند به موفقیتهای بزرگ نائل خواهند شد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...