حقایق حیرت آور تاریخ مرموز

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 

Weird but true!!!!!!

حقایق حیرت آور

History Mystery

تاریخ مرموز

 

Have a history teacher explain this ----- if they can.

از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد....اگر بتواند

 

Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.  John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.

آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافت

جان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت

 

Abraham Lincoln was elected President in 1860.

John F. Kennedy was elected President in 1960.

 

آبراهام لینکن در سال 1860 به ریاست جمهوری انتخاب شد

جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد

 

Both were particularly concerned with civil rights.

Both wives lost their children while living in the White House.

 

هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.

همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

 

Both Presidents were shot on a Friday.

Both Presidents were shot in the head

هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند

تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

 

Now it gets really weird. حالا واقعاً حیرت آور می شود

 

Lincoln 's secretary was named Kennedy.  Kennedy's Secretary was named Lincoln .

اسم منشی لینکلن کندی بود

اسم منشی کندی لینکلن بود

Both were assassinated by Southerners.  Both were succeeded by Southerners named Johnson.  هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند

جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند

 

Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.  Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.

اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود

لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود

 

 

John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.

جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بود

Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.

لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1938 بود

 

 

Both assassins were known by their three names.  Both names are composed of fifteen letters.

هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند

نام هر دو از 15 کلمه تشکیل شده بود

Now hang on to your seat.  حالا محکم روی صندلی بنشینید

Lincoln was shot at the theater named 'Ford'.  Kennedy was shot in a car called

' Lincoln ' made by 'Ford'.  لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد

کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد

 

Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.

لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.

کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

Booth and Oswald were assassinated before their trials.

هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند

 

WHO FIGURED THIS OUT?

چه کسی می توانست اینها را تصور کند

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...