یک نظر از نویسنده وبلاگ در مورد مرگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مرگ به راستی یکی از بزرگترین اسرار خلقت است به شرطآنکه از دیدگاه اعتقادی به خداوند نگاه کنی. از دید علمی مسئله کمی ساده‌ترمی‌شود. در حقیقت مرگ زمانی روی می‌دهد که هماهنگی اعضای حیاتی مثلا ریه،قلب، مغز و غیره حداقل سطح همکاری خود را از دست بدهند. البته منظور از مرگدر اینجا مرگ نعشی است یعن زمانی که باهیچ دستگاهی نمی‌توان جلویازکارافتادن اعضای حیاتی را گرفت و بنابراین پرواضح ات که در اینجا کاری بهمرگ مغزی نداریم. 

به راحتی با کمی مطالعه می‌توانفهمید که کلیه اطلاعات ما ب اساس تک گزارشها از انسانهایی که تا دم مرگرفته و برگشته‌اند، اعتقادات مذهبی و حدسیات دانشمندان می‌باشد و هرگز کسیبه طور قطع بدان گونه پا را از این مرز فراتر نگذاشته است به نحوی کهبتواند بازگردد و توضیحات قابل اثباتی را ارائه نماید. 

با این همه آنچه ثابت شده است هر مرگی باعث نوعی تبادلانرژی در بین انسانها می‌شود، غم، خوشحالی، و حتیبی‌تفاوتی نیز نوعی رفتاراست که از انسانها در این مورد سرمی‌زند. 

پایان سخناینکه دیده شده است مرگ بعضی از افراد گاها توسط بعضی از حوادث و عواملهم‌زمان و یا به نوعی پیش‌بینی می‌شود. افرادی که در خواب مرگ دیگران رامی‌بنند و یا رفتارهایی که از بعضی از حیوانات اهلی و وحشی پیش از مرگ برخیافراد از خود نشان می‌دهند هنوز بطور علمی توجیه نشده است. امید آنکه درآینده بتوان حرکت علمی کند بشری را در این زمینه شتاب بخشید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...