آموزش تله پاتی و خواندن فکر دیگران

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

 تله پاتی چیست و چگونه انجام می گیرد ایا تله پاتی حقیقت دارد ؟

ارتباط بین دو ذهن را تله پاتی می گویند . ارتباط بدون استفاده از حواسپنج گانه را منظورم است. ممکن است شما بخواهید حرفی را بزنید و دقیقا همانمطلب را دیگری می گوید یا اینکه با کسی کاری داشته باشید و او به شما زنگبزند اینها ارتباطات تله پاتی هستند . البته هنوز مشخص نیست که چگونهانجام می گیرد ولی با تمریناتی می توان آنها را افزایش داد. فرضیه ای کهدر تله پاتی وجود دارد این است که افکار به صورت ارتعاش در فضا پراکنده میشود و به سمت کسی که منظور ما است و حتی دیگران پراکنده می شود اگر افکارما خیلی قوی باشد یا فرد گیرند در شرایط خاصی باشد از نظر روحی و روانیاحتمال اینکه امواج فکری ما را دریافت کند امکان پذیر می شود. که این موردرا تله پاتی یا فکر خوانی می گویند. بسیاری از کسانی که به مرکز تجسم خلاقمی ایند دوست دارند که فکر دیگران را بخوانند یا اینکه کاری کنند کهفکرشان را دیگران نخوانند. به هر حال برای هر دو مورد می توان با تقویتفکر و استفاده از تکنیک های ذهنی قابلیت هایی را بدست آورد . مثلا اگر شمابا تمام قوا و توان به موضوعی فکر کنید یا به کسی فکر کنید او می فهمد کهکسی دارد به او فکر می کند اصلاح عامیانه آن این است که اگر در گوششان زنگمی خورد این یک نوع ارتباط یا خبر شدن از این است که کسی به ما فکر می کندمثبت یا منفی .

مشکلی که در تله پاتی وجود دارد این است که زمانی که شما در این کار خبرهشدید دیگر نمی توانید افکار دیگران را نخوانید و این می تواند مشکل بزرگیرا برای شما بوجود آورد پس در همین ابتدا بهتر است شما به این مشکل آگاهباشید.

برای انجام تمرینات تله پاتی لازم است بتواند روی یک موضوع سادهتمرکز کنید .مثل یادگیری خطاطی ، در تله پاتی شما باید به موضوعات بسیارساده در یک زمان مشخص فکر کنید سپس از فرد دیگری بخواهد در یک وصعیت خلسهمانند یا آرامش قرار گیرد تا پیام شما را دریافت کند. برای انجام این کاراز کارت های esp استفاده می کنند این کارت باید در ابعاد کارت ویزیت پرینتشود و در مدت تمرکز به انها فکر کنید یا روی انها تمرکز کنید . از سوژهگیرنده بخواهید افکار و چیزی یا اشکالی که در ذهنش می اید را یاداشت کندشما به این صورت می توانید عضلات ذهنتان را تقویت کنید تا قدرت تله پاتیتان افزایش یابد. کارت های ESP برای افزایش قدرت تله پاتی و تمرکز استفادهمی شود . در قسمتی دیگر برای انتقال رنگ می توانیداز کارت ها استفاده کنیدو پس از مهارت در این زمینه چیزهای مشکل تر مثلا یک میوه را انتقال دهیدیا یک شکل دیگر . پس از انجام تمرینات ابتدایی و مقدماتی پایه ای تله پاتیهم تمرکز شما بیشتر شده است و هم قدرت انتقال پیام در شما تقویت شده است .در این صورت می توانید به سراغ پیام های پیچیده تر بروید.پس با انتقامپیام های ساده شروع کنید . در اینگونه تمرینات بهتر است که شما یک یارداشته باشید که بتواند هم پای شما تمرین انجام دهید انجام تمرینات تلهپاتی esp دو نفره هستند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...