کشف باستانشناسی دربامیان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

هشت معبد بزرگ بودایی دربامیان کشف شده ویا معلومات لازم ،درباره آن ها ،به دست آمده است .پروفیسرزمریالی طرزی باستانشناس بزرگ افغانستان ،این مطلب را روزدوشنبه ،به رادیوبامیان،ابرازکرد.

اوکه هفتمین حفاری های باستانشناسی دربامیان را آغازکردهاست ، گفت: این هشت معبد،ازجمله ده معبد است که طبق منابع کهن تاریخیدربامیان باید باشد وکشف گردد.

پروفیسرطرزی افزود:درسال های گذشته ،حدود بیست مجسمه وپنجسکه طلایی مربوط به دوره کوشانی های خرد را نیز کشف کرده ایم که مجسمه هادربامیان نگهداری می شود وسکه هارا با اجازه والی بامیان به موزیم ملیدرکابل تسلیم داده ایم تا درآن جا نگهداری گردد.

این باستانشنانس برجسته افغانستان ،تآکید کرد که تلاش دارد تا مجسمه بزرگ بودای خوابیده را نیزکشف کند.

پروفیسرطرزی،پس ازجنگ های گذشته ،امسال هفتمین سال است کهدرفصل های بهار وتابستان ،ازفرانسه به بامیان می آید وحفاری هایباستانشناسی را،انجام می دهد.

امسال ،پروفیسرطرزی دررآس گروه یازده نفری ازباستانشناسان افغانستان وفرانسه ،قراردارد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...