سحر و جادو چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

این که سحر از چه زمانی و توسط چه کسی در جامعه بشری راه یافته، اطلاعدقیقی در دست نیست، لیکن میتوان گفت: نوعی عمل خارق العاده است که در وجودانسان اثر میگذارد.گاه به صورت چشم بندی و تردستی و گاه تنها جنبه روانی و خیالی دارد. راغباصفهانی سه معنا برای سحر آورده است: 1 - خدعه و خیالات بدون حقیقت وواقعیت همانند شعبده و تردستی. 2 - احضار شیطان‏ها از راه‏های خاص و کمکخواستن از آنان. 3 - تغییر صورت انسان و دیگر موجودات که قسم سوم واقعیتندارد و خیال است. واژه سحر با مشتقاتش تقریبا 51 بار در قرآن به کار رفتهاست که بعضی ناظر برآنند که فریفتن و تردستی و چشم بندی در کار بوده و ازبعضی از آیات هم استفاده میشود که پاره‏ای از انواع سحر اثر خارجی دارد،مانند آیه 102 و 103 سوره بقره کهداستان هاروت و ماروت را شرح میدهد کهعده‏ای از آنان سحرهایی میآموختند که میان همسران جدایی میانداختند و یا بهمردم ضرر میرساندند. اما آیا این تاثیر تنها جنبه روانی دارد یا اثرجسمانی و خارجی، در قرآن سخنی از آن نیست. از نظر اسلام آموختن و به کاربستن سحر حرام است، چنان که علی (ع) فرمود: "من تعلم شیئا من السحر قلیلااو کثیرإ؛ ّّ فقد کفرو کان آخر عهده بربه؛(1) کسی که سحر بیاموزد، کم یازیاد، کافر شده و پایان کارش با خدا خواهد بود".آموختن آن جهت ابطال سحر نهتنها حرام نیست بلکه گاهی واجب است. بعضی آن را فرا میگیرند تا اگر شخصیبه دروغ بخواهد مردم را اغفال یا گمراه کند، سحر وجادوی او را باطل کنند. شاهد روایتی است که میگوید: یکی از ساحران و جادوگران نزد امام صادق(ع) آمدوگفت: شغلم سحر بوده و در برابر آن مزد میگرفتم و خرج زندگیم را تامینمیکردم و با هما به حج رفتم. اکنون ان را ترک و توبه کرده‏ام. آیا راه نجاتیبرای من هست.امام صادق(ع) فرمود: "گره سحر را بگشا، لیکن گرده جادوگریمزن".(2)استفتایی از امام(ره) با پاسخ آن ذکر میشود: س - کسی که سحر ساحررا باطل میکند شخصی را نجات میدهد، آیا حرام است؟ و گناه دارد این کار یاخیر؟ ج - اگر سحر میکند جایز نیست واگر حفظ نفس یا واجب دیگری بر آن وقوفباشد ،با ملاحظه واجب دیگر مانع ندارد. (3) پی نوشت‏ها:1 - وسائل الشیعه،چاپ ال البیت، ج 17 ص 148.2 - همان ، ص 146. 3 - استفتائات امام خمینی(ره)،ج 2، ص 21.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...