فرشتگان آسمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

حضرت سجاد (ع)در خطبهای شیوا در صحیفه سجادیه چنین میفرمایند:

و فرشتگان عالی رتبهات را که سفیران هستند،ناظر این لطف و این باران نافع و سرشار خود قرار ده که آن باران تند با سرعت،زمین هایی را که کاملاً خشک و مرده بود زنده گرداند». (صحیفه; سجادیه،دعای 19،ص126)

همانطور که میبینید،در این دعا حضرت سجاد(ع)،فرشتگان را خزانه داران باران،رانندگان ابرها،مشایعت کنندگان دانههای برف و تگرگ و فرودآورندگان دانههای باران بر زمین خواندهاند. با توجه به موارد یاد شده،میتوان نقش آنان را در بسیاری از امور طبیعی دیگر تعمیم داد. به طوری که هیچ حادثهای از حوادث و هیچ واقعهای مهّم و غیر مهّم نیست،مگر آن که ملائکه در آن دخالتی دارند و یک یا چند فرشته موکل و مأمور آنند. اگر آن حادثه یک جنبه داشته باشد،یک فرشته و اگر چند جنبه داشته باشد،چند ملک بر آن موکلند و دخالتی که دارند تنها و تنها این است که امر الهی را در مجرایش به جریان اندازند و آن را در مسیرش قرار دهند». (المیزان،ج17ج،ص13)

انسان و فرشتگان

زمانی که خداوند اراده فرمود،قدرت خود را در خلقت شاهکار آفرینش به نمایش گذارد و برای خود خلیفهای بر روی زمین بگمارد،موضوع را با فرشتگان در میان گذاشت و آنها با سخن خاصی به جنبههای منفی اعمال انسانی یعنی فساد و خونریزی اشاره نموده و سخن از تسبیح و تقدیس خود به میان آوردند. در مقابل،خداوند برای نشان دادن درجه و مقام خلیفه الهی مسابقهای میان حضرت آدم(ع)و فرشتگان برگزار نمود.

ابتدا اسماء الهی(حقایق عالیه یعنی:باطن آسمان ها و زمین اعم از غیب و شهود)را به آدم آموخت که این علم خود نشان شایستگی مقام جانشینی خداوند بود. سپس در مورد اسماء از ملائکه پرسید و فرمود:«اگر راستگو هستید،به من اطلاع دهید». امّا ملائکه اظهار عجز و بیاطلاعی نمودند. وقتی حضرت آدم(ع)که از قدرت تفکر و اندیشه برخوردار است،به خوبی از عهده این مهّم برآمد،برتری او محقق شد و در این زمان فرمان عمومی سجده فرشتگان بر آدم صادر گردید. (سوره; بقره،آیات 31و32)

از آن زمان رابطه; بسیار نزدیکی بین انسان و این رسولان الهی آغاز شد.

در کتب آسمانی،خصوصاً قرآن و نیز در روآیات اهل بیت عصمت و طهارت(ع)مطالبی پیرامون همراهی فرشتگان با پیامبران یا اولیاء الله در حوادث متعدد وجود دارد که از طبق آن،فرشتگان از طرف خداوند مأمور به یاری و حمل نوید و بشارت برای پیامبران و یا دفع ظالمان و ستمگران بودهاند که در زیر به نمونههایی از این حوادث اشاره می کنیم.

5 بازگرداندن تابوت عهد به قوم موسی(سوره; بقره،آیه;248)

فرشتگان نگهبان

همه; موجودات به ویژه انسان پیوسته در معرض آسیبهای جسمی یا خطرات روحی از قبیل وسوسه شیطان و نفس امّاره و سقوط ظاهری و باطنی قرار دارد.

از آنجا که پروردگار مهربان بهترین نگهبان میباشد،(سوره; یوسف،آیه;64)گروهی از فرشتگان را مأمور نگهداری انسان قرار داده است. (سوره; انفطار،آیه;10)

در مجموع،12آیه اعلام میکند که خداوند فرشتگان متعددی به منظور نگهبانی و محافظت بر هر شخص گمارد؛ انسانی نیست مگر اینکه نگهبانی دارد که برایش از جان و روح انسان،در مسیرحق و عدالت و هم چنین از جسم او در مقابل خطرات مختلف حراست میکند. این 12آیه عبارتند از:

دریافت کنندگان اعمال

طبق آیات 17-18-21-23 سوره; ق این خدای مهربان در راست و چپ هر انسانی دو فرشته به نام«رقیب» و«عتید» قرار داده که از او مراقبت و اعمالش را در هر لحظه ثبت و ضبط میکنند.

از آن جا که سخن گفتن سادهترین عمل و از طرفی؛سخن نشانگر ایمان و فکر است،خداوند در این سوره میفرماید:«هیچ سخن از زبان او خارج نمیشود،مگر این که آن دو نویسنده گرامی(کراماً کاتبین)به ثبت آن می پردازند». حتّی اگر انسان قصد عمل نیکی داشته باشد،از بوی خوشش،آنها مطلع شده و نیت خیر او را به حساب میآورند و حسنهای برایش مینویسند و خداوند در مقابل آن به تو پاداش نیکو میدهد و روز قیامت هر انسانی با گواه(فرشته)خود میاید.

خداوند در آیه; 80 سوره; زخرف میفرماید:«ایا گمان میکنید که سخنان سرّی و پنهانی را که به گوش هم میگویید، نمیشنویم،بلی! میشنویم و رسولان(فرشتگان)ما همان دم آن را مینویسند».

آنچه باید مورد توجّه قرار گیرد این است که،مجموعه نوشتههای این فرشتگان در دنیا از دید دیگران مخفی است و جز خود شخص،کس دیگری از این نوشته ها اطلاعی ندارد،امّا در قیامت این نامه; اعمال به صورت سرگشاده در گردن او قرار دارد و به او گفته میشود:»نامه; عملت را بخوان! امروز برای رسیدگی به حساب خود کافی هستی». (سوره; اسرا،آیه;14)

اهل عصیان و با دیدن نامه; اعمالشان،با تعجّب و حیرت میگویند:«این چه کتابی است که کوچکترین عمل را فروگذار نکرده است» و پیوسته اعمال خود را حاضر ببینند(سوره; کهف،آیه;49)و گناهکار آرزو میکند،ای کاش میان او و عمل زشتش مسافتی دراز و جدایی بود. (سوره; آل عمران،آیه;30)

گرفتن جان انسان توسط فرشته

روح انسان از ملکوت اعلای خداوند است. به همین دلیل مأموریت گرفتن جان را به ملک الموت (عزرائیل)و فرشتگان تحت امر او (ملکوتیان) واگذار نمودهاند. بنابر آیات الهی،فرشتگان عذاب، جان کافران را با رنج و زحمت و سختی فراوان(سوره; نازعات،آیه; 1)و در مقابل،فرشتگان خاص،جان مؤمنان را با حضور و سلام اصحاب یمین(سوره; واقعه،آیه; 91)،به راحتی بوییدن گلی خوشبو و در نشاط و شادی میگیرند(سوره; نازعات،آیه;2) و با خود به بهشت اعلی میبرند.

کارگزاران برزخ و قیامت

اگر به آیات الهی در مورد مراحل قبر و ماندن تا قیامت و سرانجام دمیدن در صور و آمدن فرشتگان صف در صف در اطراف آسمان و صحرای محشر(سوره; نبا،آیه; 38)،آغاز رسیدگی به اعمال بندگان،هدایت آنها به سوی جهنّم و بهشت،خازنان جهنّم و فرشتگان عذاب و پذیرایی از یاران بهشت و حور العین و … همه; نظر کنیم،متوجه میشویم که با فعالیت گروههای مختلف ملائک انجام میگیرد.

تسبیح و دعای فرشتگان

طبق آیات قرآن،معروفترین کار و وظیفه; فرشتگان تسبیح و ذکر آنها میباشد،به طوری که فرشتگان خود را «مسبّحون» یعنی تسبیح گویان نامیدهاند. خداوند به پیامبر(ص)میفرماید:اگر آنها نسبت به اطاعت تو تکبر ورزیدند،(نگران نباش!)آنان که نزد پروردگار تو هستند،پیوسته شب و روز به تسبیح او مشغولند و هرگز خسته نمیشوند(سوره; انبیا،آیه;19)؛و گاه همراه تسبیح برای همه; زمینیان آمرزش طلب میکنند. (سوره; مؤمن،آیه; 17)

حتّی حاملان عرش پروردگار که همان فرشتگان هستند،همراه تسبیح چنین زمزمه میکنند:

«ای پروردگاری که رحمت و علم تو به وسعت همه; هستی است،گناه توبه کنندگان و آنان را که از راه تدبیر دعا میکنند،بپذیر و آنها را از عذاب جهنّم محفوظ دار». (سوره; احزاب،آیه; 56)

علاوه بر این،پیوسته همراه خداوند بر پیامبر(ص)درود میفرستند،خداوند نیز مؤمنان را به شرکت در این جمع بلند مرتبه دعوت میکند و از آنان میخواهد که به همراه خداوند و فرشتگان بر پیامبر(ص)درود و رحمت نثار کنند. در آیه; 41 سوره; مبارکه احزاب از مؤمنان چنین دعوت میکنند که:

خدا را بسیار یاد کنید و هر بامداد و شبانگاه،او را تسبیح گویید،نه تنها با زبان بلکه از اعماق قلب او را بخوانید تا در مقابل،خدا و فرشتگان نیز بر شما درود نثار کنند و این درود و رحمت خاص خداوند،رهایی از تاریکیها و نورباران وجود شماست. (سوره; احزاب،آیه; 43)

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...