قبر بدون چمن؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

یکی از افرادی که سالها و حتی امروزه هم از آن صحبت می‌شود آقای «جان دیویس» می‌باشد. درشهر مونتگمری واقع در ولز صدها نفر جمع شده بودند تا شاهد مراسم اعدام یکانگلیسی بنام «جان دیویس» باشند. وی به جرم سرقت یک کیف در جاده محکومشناخته شده بود. «دیویس» دوستان اندکی داشت چون ساکنین «ولز» مردمان دارایتعصب قبیله‌ای بودند و آنها از این مرد جوان که برای کمک به یک بیوه محلیبه داخل جامعه شان آورده شده بود تا مزرعه پر درد سرش را بگرداند، متنفربودند. «دیویس» بخوبی از عهده این وظیفه برآمده بود تااینکه در جاده موردحمله دو نفر از اوباش محلی که کیف پولش را طلب می‌کردند، قرار گرفت. او ازاین کار امتناع ورزید و دعوا شروع شد. «دیویس» کتک مفصلی خورد و مهاجمینبعد از این کتک کاری در مقام توهین برآمده و او را تسلیم پلیس محلی کردند واز او بخاطر سرقت در جاده شکایت نمودند!

آندو نفر شاکی بر علیه وی شهادت دادند و «دیویس» در دادگاه شنید که بهاستناد شهادت آنها محکوم به مرگ شده است. او با حرارت به مخالفت و اعتراض همبهتهمت وارده و هم حکم به دادگاه پرداخت ولی ثمری نداشت... وی در روبرویچوبه دار بود و فقط چند لحظه با مرگ فاصله داشت... «جان دیویس» دستراستش را به علامت سوگند بالا برد و با تضرع بیگناهی‌اش را اعلام کرد وافزود: «من می‌میرم، ولی بخدا متوسل می‌شوم که هیچ علفی روی قبرم نرویاند، تابدین وسیله بیگناهی‌ام ثابت شود!» در همان موقع دژخیم زیر پایش را خالیکرد و «جان دیویس» رهسپار دیار ابدیت شد.

جسدش در محوطه کلیسای محلی دفن شد، ولی بزودی بر همه عیان گشت که مدفن اوتفاوتهایی را با سایر قبرها دارد. گور همه مردگان دیگر پوشیده از علفبود، اما قبر «جان دیویس» خالی و بدون علف ماند. مردم بدین موضوع دقت کردندو درباره آن صحبت نمودند. مسولین خجالت زده دستور دادند تا گور را با چمنبپوشانند، ولی چمن‌ها هم فورأ خشکیدند. «دیویس» در 6 سپتامبر سال 1821اعدام شد و همان روز هم وی را دفن کردند. در سال 1851 قبرستان تغییر شکلداده شد وقبرها با دو فوت از خاک تازه پوشانده شدند و تخم چمن روی آنهابه مقدار زیادی کاشته شد.

در عرض دو هفته قبرستان مبدل به یک چمنزار دلگشاه شد بود...سراسر آ ن

بجز قبر «دیویس» که بصورت مستطیلی شکل خالی از چمن بود!

بازهم سعی شد تا روی آن را با کلوخه‌های چمن‌دار بپوشانند و نیز به آن کودزیادی دادند، ولی همه تلاش‌ها بیهوده بود. سرانجام جانشین‌های کشیش بخش تصمیمگرفتند تا آنجا را بحال خود رها کنند تا طبیعت به روند خود ادامهدهند... و چنین بود که به قبر «جان دیویس» حصار کشیده شد و دست نخوردهباقی ماند.

این قبر تا به امروز به عنوان مدارکی به یادگار از مردی که برای اثباتبیگناهی‌اشآنرا از پیشگاه پروردگار طلب کرده بود، بدون چمن باقی ماندهاست!

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...