صورتی روی دیوار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

همهجریان بدون مقدمه از وقتی شروع شد که پدر روحانی پاول رابرتز در حال ایرادموعظه صبحگاهی‌اش در روز شنبه بیستم زانویه 1963 بود یک خانم خانه داروجوان بنام ایونالو ناگهان به پا خواست و فریاد زد که می‌تواند مسیح راببیند او مویه میکرد او اینجاست او اینجاست حضاریکه یکه خورده بودندنگاهشان را به سوی نقطه‌ای بر روی دیوار کلیسا که تازه رنگ شده بود و آن زنبه آنجا اشاره می‌کرد معطوف کردند متاسفانه باید گفت چیز غیر عادی ندیدندولی خانم لو اصرار میکرد که می توانست صورت مسیح و در کنارش صورت کس دیگریکه نمی‌شناسند را ببیند همچنین او از اینکه باقی حضار قادر به دیدن آننبودند اظهار شگفتی می‌کرد شایعه این حادثه عجیب سریعا در ناسائو پراکندهشد و پدر روحانی رابرتز کلیسای خود را برای موعظه بعد از ظهر مملو از جمعیتیافت همچنین وی بدین نکته پی برد که خانم لو دیگر در ادعایش مبنی بر دیدنصورتها تنها نیست اغلب حضار پافشاری می‌کردند که آنها هم بوضوح سه چهره راتشخیص می‌دهند که تصویر متمایزتر متعلق به عیسی مسیح (ع) می‌باشد. لوتراوانز که نمایندگی روزنامه شیکاگو دیلی نیوز را داشت به کلیسا شتافت واظهارداشت که او هم بوضوح طرح سه چهره را در رویدیوار می‌بینند یکی از آنهامتعلق به بودا است که بگفته وی از تصویر مسیح کمتر متمایز بود وقتی کهاوانز به کنار دیوار رفت تصاویر ناپدید شدند ولی وقتی دوباره عرض اتاق راپیمود و فاصله گرفت آنها بوضوح قابل تشخیص بودند نقاشانی که اخیرا کلیسا راتجدید دکوراسین مورد سوال قرار گرفتند ولی آنها نیز قادر به روشن کردنمعما نبودند هیچیک از آنها به معنای واقعی کلمه هنرمند نبودند آنها فقط رنگرا با استفاده از غلتکهایی که اکنون برای همه آشنا است به دیوار کشیدهبودند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...