او تیتر روزنامه را در خواب دید...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

هواپیمای عظیم الجثه از نوع" کنستلاشن" بر فراز آب از ارتفاع خود کاست وبرای فرودآمدن در باند فرود که صد فوت آنطرف‌تر بود مسیر مستقیمی را در پیش گرفت .هواپیما به آب برخورد کرد وبه بالا پرتاب شد. یک بال آن در زمین فرو رفتودر حالیکه بصورت توپی از شعله های آتش در امده بود واژگون شد . خانم«جان والیک» از شهر «لانگ بیچ» با یک تکان از خواب پرید ساعت اندکی پس از سهبامداد 29 زانویه 1963 بود او داشت کابوس می‌دید ولی با ترس و لرز دریافتان هواپیمایی که در خواب دیده است از همان مدلی بود که شوهرش به عنوانخلبان آن استخدام شده بود در آن موقع او در حمل ونقل هوایی بار برای خطوطهوایی اسلیک کار می‌کرد و هواپیمایی که با آن پرواز می کرد از نوع «کنستلاشن» بود که سابقا با آن پروازهای متعددی انجام داده بود ولی همسرشاینک نمی‌دانست که او کجاست و آیا سالم است یا خیر.

با این همه زنش میدانست خوابی که دیده است بطرز غیر عادی زنده بود و نمی‌توانست موضوع آن رااز خاطرش بزدایدوی آن روز صبح در تلاشی برای خاطر جمع شدن از موقعیت والبته سلامت شوهرش به دفتر خطوط هوایی اسلیک تلفن زد دفتر شرکت فقط می‌توانست به او بگوید که گزارشی از یک سقوط هواپیما نرسیده است. هواپیماییکه جان خلبان آن بود در جایی واقع در قسمت شرقی کشور ودر حال حمل یک محمولهباری بوده و قرار بود که تا چند روز بعد به مبدا مراجعت کند. خانم والیکبا همه تلاشی که می‌کرد نمی‌توانست خود را از شر این وحشت فرساینده کهرویای او مقدمه یک فاجعه بود خلاص کند. او با دوستان و بستگانش درباره اینرویا صحبت کرد. بیشتر آنها با بی‌اعتنایی شانه‌های خود را بالا انداختند ولی هیچکدام فراموش نکردند که او مدل خاصی از هواپیما که یک تصادف عجیببرایش پیش آمده بود را وصف کرده است. پیامد کابوس آن زن در 4 فوریه 1963تیتر روزنامه‌ها شد سر تیتر روزنامه «دلانگ بیچ اند پیندت پرس» این بود:سانحه هوایی شوهر در خواب همسرش دیده شد! خانم والیک که دائما یاد آن کابوس خاطرش را می‌آزرد روز به روز بیقرارتر می‌شد. صبح یکشنبه سومفوریه1963 دیگر طاقتش طاق شد و دوباره به دفتر شرکت هوایی که شوهرش در آنکار میکرد زنگ زد به وی اطمینان داده شد که مشکلی بروز نکرده است. در حقیقتهواپیمای شوهرش قرار بود همان روز صبح، در فرودگاه بین المللی سانفرانسیسکو، بر زمین نشیند. خانم والیک نفس راحتی کشید وگوشی را گذاشت ولی اینراحتی خیال زود گذر بود او ناگهان دریافت که به فرودگاه بین‌المللی سانفرانسیکو فقط از جانب خلیج می‌توان نزدیک شد و وی در رویایش دیده بود کههواپیما قبل از سقوط به آب برخورد می‌کند. آیا اتفاقی افتاده بود او بهدفتر شرکت هوایی در سان فرانسیسکو زنگ زد ولی در همان موقع که روی خط بودهواپیمای شوهرش سقوط کرد و در آتش شعله‌ور شد پنج تن از خدمه کشته شدند وچهار نفر دیگر از جمله شوهرش از حادثه جان سالم به در بردند. ولی یکتفاوت عمده میان سانحه واقع شده و رویای او وجود داشت او در رویایش بوضوحدیده بود که هواپیما در کناره فرود گاه به دریا برخورد ننموده بود. بلکه درلبه باند فرود دچار سانحه شد و آتش گرفت در اینجا به نقل از روزنامه لانگبیچ می‌پردازیم که درباره سانحه چنین نوشت: «این همان حادثه هوایی بود کهآن خانم پنج روز زودتر از وقوع در رویایش دیده بود».

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...