در رابطه با مصیبت عظیم، ربوده شدن در چه زمانی اتفاق می افتد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در رابطه با مصیبت عظیم، زمان ربوده شدن یکی از بحث برانگیزترین مطالب در کلیساهای امروزه است. سه دید اولیه نسبت به این موضوع عبارتند از قبل از مصیبت عظیم (یعنی ربوده شدن قبل از مصیبت عظیم اتفاق می افتد)، وسط مصیبت عظیم (ربوده شدن نزدیک به وسط مصیبت عظیم انجام می‌شود)، و بعد از مصیبت عظیم (ربوده شدن در آخر مصیبت عظیم اتفاق می افتد). چهارمین دید، که معروف به قبل از غضب است، نزدیک به دید وسط مصیبت عظیم است.

اول از همه مهم است که منظور از ربوده شدن را درک کنیم. بر اساس دانیال 9: 27، "هفتة" هفتادم (هفت سال) هست که هنوز قرار است بیاید. تمام نبوت دانیال از هفتاد هفته (دانیال 9: 20-27) از قوم اسرائیل صحبت میکند. یک دورة زمانی وجود دارد که خدا در آن دوره تمرکزش را بطور مخصوص روی اسرائیل می گذارد. هفتة هفتادم، مصیبت عظیم، هم باید زمانی باشد که خدا بطور مخصوص با قوم اسرائیل کار می‌کند. در حالیکه معنی آن الزاما این نیست که کلیسا نمی‌تواند وجود داشته باشد، اما این سوال پیش می‌آید که چرا کلیسا باید در آن مدت بر روی زمین باشد.

قسمتی از کتاب مقدس که اساسا در مورد ربوده شدن صحبت می‌کند، 1 تسالونیکیان 4: 13-18 است. می‌گوید همة ایمانداران که زنده اند، همراه همة ایماندارانی که مرده اند، خداوند عیسی مسیح را در هوا ملاقات کرده، تا ابد با او خواهند بود. ربوده شدن یعنی خدا قومش را از روی زمین بر می دارد. چند آیه بعد، در 1 تسالونیکیان 5: 9، پولس رسول می‌گوید، زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب بلکه بجهه تحصیل نجات بوسیلة خداوند ما عیسی مسیح." کتاب مکاشفه، که در وحلة اول در مورد مصیبت عظیم صحبت می‌کند، پیغام نبوتیست که چطور خدا در زمان مصیبت عظیم خشمش را بر زمین می ریزد. این با کار خدا جور در نمی‌آید که به ایمانداران قول بدهد که غضب را نخواهند دید و آنوقت آنها را بر زمین ترک کند تا در زمان مصیبت عظیم زجر بکشند. این حقیقت که خدا کمی بعد از وعده به برداشتن قومش از روی زمین وعده می‌دهد مسیحیان را از غضب برهاند، این دو واقعه را بهم مربوط بنظر می آورد.

قسمت مهم دیگری که دربارة زمان ربوده شدن است در مکاشفه 3: 10 یافت می‌شود، که در آن مسیح محفوظ ماندن ایمانداران را از "ساعت امتحان" که بر زمین واقع می‌شود وعده می‌دهد. معنی این ممکن است دو چیز باشد. یا مسیح ایمانداران را در وسط سختیها حفظ می‌کند، یا ایمانداران را از آن بیرون می آورد. هر دو معنی برای ترجمة لغت یونانی آن می‌توانند درست باشند. بهر حال، مهم است که بدانیم به ایمانداران وعده داده شده است که از چه چیز حفظ شوند. این فقط امتحان نیست، بلکه "ساعت امتحان" است. مسیح وعده می‌دهد که ایمانداران را از دوران امتحاناتی که به مصیبت عظیم خوانده می‌شود، حفظ کند. مقصود از مصیبت عظیم، مقصود از ربوده شدن، معنی 1 تسالونیکیان 5: 9، و تفسیر مکاشفه 3: 10 همه از ربوده شدن قبل از مصیبت عظیم حمایت می‌کنند. اگر کتاب مقدس بطور متداوم و عینا تفسیر شود، کتاب مقدسی ترین تفسیر، ربوده شدن قبل از مصیبت عظیم است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...