مصیبت عظیم یعنی چه؟ از کجا می‌دانیم که مصیبت عظیم هفت سال طول خواهد کشید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

دوران مصیبت عظیم هفت سالی از آینده است که خدا تنبیه قوم اسرائیل را به اتمام می رساند و داوری نهایی دنیای بی ایمان را به انجام می رساند. کلیسا از کسانی تشکیل شده است که به عیسی مسیح و عمل او ایمان آورده اند که او آنها را از تنبیه گناه نجات داده است و آنها در این دوران مصیبت عظیم بر روی زمین نخواهند بود. کلیسا قبل از این دوران ربوده می‌شود (1 تسالونیکیان 4:13-18، 1 قرنتیان 15: 51-53). کلیسا از غضب آیندة خدا نجات می‌یابد (1 تسالونیکیان 5: 9). در تمام کتاب مقدس، دوران مصیبت عظیم به اسمهای مختلف نام برده شده است مثل روز خداوند (اشعیا 2: 12، 13: 6-9، یوئیل 1: 15و 2: 1-31و 3: 14، 1 تسالونیکیان 5: 2)، زمان تنگی (تثنیه 4: 30، صفنیا 1: 1)، مصیبت عظیم، که اشاره به نیمة دوم هفت سال است (متی 24: 21)، روز غضب (دانیال 12: 1، صفنیا 1: 15)، زمان تنگی یعقوب (ارمیا 30: 7).

لازم است دانیال 9: 24-27 را درک کنیم تا منظور و زمان مصیبت عظیم بفهمیم. در این قسمت از هفتاد هفتة بر علیه "قومت" صحبت می‌کند. قوم دانیال یهودیان بودند، یعنی قوم اسرائیل، و دانیال 9: 24 از زمانی صحبت می‌کند که خدا برای "خاتمه دادن به طغیان، خاتمه دادن به گناه، پرداخت جریمة گناه، بیرون آوردن عدالت ابدی، مهر کردن رویاها و نبوت ها، و مسح کردن مقدس ترین" بخشیده است. خدا اعلام می‌کند که "هفتاد هفته" انجام همة اینهاست. این هفتاد هفتة سالها و یا 490 سال است (بعضی از ترجمه ها به آن بعنوان هفتاد هفتة سالها اشاره می‌کند.) این با قسمت دیگری از دانیال تایید می‌شود. در آیة 25 و 26، دانیال می‌گوید که مسیح بعد از "هفت هفته و شصت و دو هفته" منقطع می‌شود (جمعا 69)، که شروع آن در زمان فرمان بازسازی اورشلیم می‌باشد. بعبارت دیگر، 69 هفتة سالها (483 سال) بعد از فرمان بازسازی اورشلیم، مسیح منقطع می‌شود. تاریخ نویسان مسیحی تایید می‌کنند که 483 سال از زمان فرمان بازسازی اورشلیم گذشته بود که مسیح مصلوب شد. بیشتر مفسرین مسیحی علی رغم دیدشان نسبت به وقایع آینده، همین درک را از هفتاد هفتة دانیال دارند.

با گذشت 483 سال از بازسازی اورشلیم تا منقطع شدن مسیح، از نظر دانیال 9: 24 یک هفته باقی می‌ماند برای "خاتمه دادن به طغیان، خاتمه دادن به گناه، پرداخت جریمة گناه، بیرون آوردن عدالت ابدی، مهر کردن رویاها و نبوت ها، و مسح کردن مقدس ترین" این هفت سال نهایی مصیبت عظیم خوانده می‌شود- این زمانیست که خدا داوری قوم اسرائیل را برای گناهانش به اتمام می رساند.

دانیال 9: 27 به ما چند نکته دربارة هفت سال مصیبت عظیم می‌دهد: "او با اشخاص بسیار در "یک هفته" عهد را استوار خواهد ساخت. و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد. و بر کنگرة رجاسات خراب کنندة خواهد آمد و الی النهایه آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد." کسی که در این آیه از او صحبت می‌کند همان است که عیسی مسیح او را "مکروه ویرانی" می خواند (متی 24: 15) و در مکاشفه 13 "وحش" خوانده می‌شود. دانیال 9: 27 می‌گوید که وحش برای هفت سال عهد می بندد، اما در میان این هفته (سه و نیم سال از مصیبت عظیم گذشته)، عهد را می شکند و قربانی کردن را قدغن می‌کند. مکاشفه 13 توضیح می‌دهد که وحش صورتی از خود را در هیکل می گذارد و

از مردم دنیا می خواهد که آنرا پرستش کنند. مکاشفه 13: 5 می‌گوید که این برای 42 ماه ادامه خواهد داشت، یعنی سه سال و نیم. از آنجاییکه دانیال 9: 27 می‌گوید این در وسط هفته انجام می‌شود، و مکاشفه 13:5 می‌گوید که وحش این را برای 42 ماه انجام می‌دهد، ساده است که ببینیم جمعا 82 ماه یا هفت سال می‌شود. همچنین دانیال 7: 25 را ببینید، جایی که "زمانی" و "دو زمان" و "نصف زمان" (زمانی=1 سال، دو زمان =2 سال، نصف زمان= ½ سال، جمعا سه سال و نیم) باز به مصیبت عظیم اشاره می‌کند، یعنی نیمة دوم هفت سال مصیبت عظیم وقتیکه وحش در قدرت خواهد بود.

برای مطالعات بعدی دربارة مصیبت عظیم به مکاشفه 11: 2-3 رجوع کنید که از 1260 روز و 42 ماه صحبت می‌کند و دانیال 12: 11-12، که از 1290 روز و 1335 روز حرف می زند. این روزها اشاراتی به وسط مصیبت عظیم هستند. این روزهای اضافی در دانیال 12 ممکن است شامل زمان داوری ملتها در آخر (متی 25: 31-46) و زمان پایه ریزی سلطنت هزارسالة مسیح (مکاشفه 20: 4-6) هم باشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...