تخت سفید بزرگ قضاوت چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

تخت سفید بزرگ قضاوت در مکاشفه 20: 11-15 توضیح داده شده است و داوری نهایی است قبل از اینکه آدمهای گمشده و بی ایمان را به دریاچة آتش بیندازند. ما از مکاشفه 20: 7-15 می‌دانیم که این داوری بعد از سلطنت هزار ساله اتفاق می افتد و بعد از آن شیطان، وحش، و نبی کاذب به دریاچة آتش انداخته میشوند (مکاشفه 20: 7-10). وقتی کتابها را باز کردند (مکاشفه 20: 12) آنها حاوی نوشتة اعمال همه چه خوب و چه بد می باشند، چون خدا هر چیزی را که گفته شده، کرده شده، و یا فکرش شده، می‌داند و هر یک را مطابق خودش تنبیه یا پاداش می‌دهد (مزمور 28: 4، 62: 12، رومیان 2: 6، مکاشفه 2: 23، 18: 6، 22: 12).

همچنین در این وقت، کتاب دیگری گشوده می‌شود، که به آن "کتاب حیات" می‌گویند (مکاشفه 20: 12). در این کتاب است که تعیین می‌کند که آیا یکنفر حیات ابدی با خدا را به ارث می برد و یا تنبیه در دریاچة آتش را. اگر چه مسیحیان برای اعمالشان مسئول هستند، اما آنها بخاطر مسیح بخشیده شده‌اند و اسمشان در "کتاب حیات از ابتدای پیدایش" نوشته شده است (مکاشفه 17: 8). همچنین از کلام خدا می‌دانیم که در این داوری است که مردگان "بر اساس آنچه انجام داده اند داوری می‌شوند" (مکاشفه 20: 12) و اینکه "اسم هر کس" که "در کتاب حیات یافت نشود" در دریاچة آتش افکنده می‌شود (مکاشفه 20: 15).

این حقیقت که یک داوری نهایی برای همة انسانها، چه ایماندار و چه بی ایمان است، در خیلی از قسمتهای کتاب مقدس واضحا تائید شده است. هر کسی روزی در مقابل مسیح خواهد ایستاد و برای آنچه انجام داده است داوری خواهد شد. در حالیکه خیلی واضح است که تخت سفید بزرگ قضاوت، داوری نهایی است، مسیحیان در مورد اینکه آن چطور به داوریهای دیگری که در کتاب مقدس آمده مربوط می‌شود، هم عقیده نیستند بخصوص اینکه چه کسی در مقابل سفید بزرگ قضاوت داوری خواهد شد.

بعضی از مسیحیان عقیده دارند که کلام خدا سه داوری مختلف را در آینده نشان می‌دهد. اول داوری گوسفندان و بزها یا داوری ملتهاست (متی 25: 31-36). این بعد از مصیبت عظیم و قبل از سلطنت هزار ساله است، هدف آن این است که تععین شود چه کسی وارد سلطنت هزار ساله می‌شود. دوم داوری اعمال ایمانداران است که اکثرا به آن "تخت داوری مسیح" گفته میشود (2 قرنتیان 5: 10). در این داوری، مسیحیان درجاتی از پاداش را برای کارها یا خدماتشان به خداوند می گیرند. سوم تخت سفید بزرگ قضاوت می‌باشد که در آخر سلطنت هزارساله است (مکاشفه 20: 11-15). این داوری بی ایمانان است که در آن آنها بر اساس اعمالشان داوری می‌شوند و به تنبیه ابدی در دریاچة آتش محکوم می‌گردند.

بعضی از مسیحیان اعتقاد دارند که همة این سه داوری از داوری نهایی صحبت می‌کند، نه از سه داوری مجزا. بعبارت دیگر، تخت سفید بزرگ در مکاشفه 20: 11-15 زمانیست که ایمانداران و بی ایمانان همه داوری می‌شوند. آنهایی که اسمشان در کتاب حیات یافت می‌شود بر حسب اعمالشان داوری می‌شوند تا میزان بدست آوردن و یا از دست دادن پاداششان مشخص شود. آنهایی که اسمشان در دفتر حیات یافت نمی‌شود بر اساس اعمالشان داوری می‌شوند که درجة تنبیه آنها در دریاچة آتش تعیین گردد. کسانی که این دید را دارند اعتقاد دارند که متی 25: 31-46 توضیح دیگری از چیزیست که در مقابل تخت سفید بزرگ اتفاق می افتد. آنها به این حقیقت اشاره می‌کنند که نتیجة این داوری همان است که بعد از داوری در جلوی تخت سفید بزرگ در مکاشفه 20: 11-15 اتفاق می افتد. گوسفندان (ایمانداران) به حیات جاودانی داخل می‌شوند، درحالیکه بزها (بی ایمانان) به "تنبیه ابدی" فرستاده می‌شوند (متی 25: 46).

علی رغم هر یک از این دیدها در مورد تخت سفید بزرگ قضاوت، مهم است که هیچوقت این حقیقت را فراموش نکنیم که داوری یا داوری هایی در آینده وجود دارد. اولا، عیسی مسیح داور خواهد بود، همة بی ایمانان بوسیلة مسیح داوری می‌شوند، و آنها بر اساس کارهایشان تنبیه می‌شوند. کتاب مقدس خیلی واضح است که بی ایمانان خشم خدا را بر علیه خود ذخیره می‌کنند (رومیان 2: 5) و اینکه "خدا به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد" (رومیان 2: 6). ایمانداران هم بوسیلة مسیح داوری می‌شوند، اما از آنجایی که عدالت مسیح برای ما محسوب شده است و اسم ما در دفتر حیات نوشته شده است، به ما پاداش داده می‌شود، اما بر اساس اعمالمان تنبیه نمی‌شویم. رومیان 14: 10-12 می‌گوید که ما در مقابل تخت داوری مسیح می ایستیم و هر یک از ما به خدا حساب پس می دهیم.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...