آیا مورمونیسم یک مذهب دروغین است؟ مورمونها به چه چیز اعتقاد دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مذهب مورمونها (مورمونیسم)، که پیروان آن به مورمونها و مقدسین روزهای آخر (اِل دی آِس) معروف هستند، در کمتر از دویست سال پیش بوسیلة مردی بنام جوزف اسمیت بوجود آمد. او ادعا می‌کرد که ملاقات شخصی از طرف خدای پدر و عیسی مسیح داشته که به او گفتند همة کلیساها و اعتقادات آنها خراب و مکروه است. جوزف اسمیت تصمیم گرفت یک فرقة جدید درست کند و ادعا کرد که آن "تنها کلیسای حقیقی بر روی زمین" است. اشکال مورمونها این است که اعتقاد آنها با کلام خدا تناقض دارد و کلام خدا را عوض کرده و بسط داده اند. مسیحیان دلیلی ندارند که باور کنند کتاب مقدس درست و کافی نیست. ایمان حقیقی داشتن به خدا و اعتماد به او یعنی باور کردن کلام او، و همة کلام خدا از الهام روح خداست یعنی از جانب اوست (2 تیموتاووس 3: 16).

مورمونها درواقع عقیده دارند که نه یکی، بلکه چهار منبع کلام الهام شده از روح خدا وجود دارد. 1) کتاب مقدس "درصورتیکه درست ترجمه شده باشد." البته هیچوقت واضحا نمی‌گویند کدام آیات اشتباه ترجمه شده‌اند. 2) کتاب مورمونها، که بوسیلة جوزف اسمیت ترجمه شده در سال 1830 انتشار یافت. اسمیت ادعا کرد که آن "صحیح ترین کتاب " بر روی زمین است و با دنبال کردن آن "بیش از هر کتاب دیگری" می‌توان به خدا نزدیک شد. 3) اصول ایمان و عهد ها، که شامل یک عده مکاشفات مدرن است در مورد "کلیسای بازسازی شدة عیسی مسیح". 4) مروارید باارزش، که مورمونها آنرا بعنوان تعالیم و اصولی که روشن کننده اند ولی در کتاب مقدس نیستند قبول دارند و اطلاعاتی را دربارة آفرینش زمین اضافه می‌کند.

مورمونها دربارة خدا باور دارند که او همیشه قادر مطلق نبوده، بلکه این قدرت را از طریق زندگی عادلانه و سعی دائمی بدست آورده است. آنها اعتقاد دارند خدای پدر "بدنی ملموس و مثل انسان از گوشت و استخوان" دارد. بریدام یانگ تعلیم میداد که آدم درواقع خدا و پدر عیسی مسیح بود، که رهبران امروزة مورمونها این تعلیم را کنار گذاشته اند. بر عکس، مسیحیان در مورد خدا می‌دانند که فقط یک خدای حقیقی وجود دارد (تثنیه 6: 4، اشعیا 43: 10، 44: 6-8)، او همیشه وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت (تثنیه 33: 27، مزمور 90: 2، 1 تیموتاووس 1: 17)، و او آفریده نشد بلکه او آفریننده است (پیدایش 1، مزمور 24: 1، اشعیا 37: 16). او کامل است، و هیچکس دیگری نمی‌تواند با او برابری کند (مزمور 86: 8، اشعیا 40: 25). خدای پدر انسان نیست، و هیچوقت انسان نبوده (اعداد 23: 19، 1 سموئیل 15: 29، هوشع 11: 9). او روح است (یوحنا 4: 24)، و روح از گوشت و استخوان درست نشده است (لوقا 24: 39).

مورمونها باور دارند که بعد از مرگ پادشاهی های مختلف در طبقات مختلف وجود دارد. پادشاهی سِلِستیال، پادشاهی تِرِستِریال، پادشاهی تِلِستیال، و تاریکی خارجی. اینکه انسان سرانجام به کجا برود، بستگی به ایمانش دارد و به آنچه در زندگی انجام داده است. بر عکس، کتاب مقدس به ما می‌گوید که بعد از مرگ، رفتن ما به بهشت یا به جهنم بر اساس این است که به عیسی مسیح بعنوان تنها نجات دهندة خود ایمان آوردیم یا نه. از بدن غایب یعنی بعنوان ایماندار با خداوند هستیم (2

قرنتیان 5: 6-8). بی ایمانان به جهنم یا به دنیای مردگان می‌روند (لوقا 16: 22-23). وقتی عیسی مسیح برای بار دوم بیاید، ما بدنهای جدید خواهیم یافت (1 قرنتیان 15: 50-54). آسمانی جدید و زمینی جدید برای ایمانداران خواهد بود (مکاشفه 21: 1)، و بی ایمانان به دریاچة آتش ابدی انداخته می‌شوند (مکاشفه 20: 11-15). بعد از مرگ فرصت دومی نخواهد بود (عبرانیان 9: 27).

رهبران مورمونها تعلیم می دهند که بوجود آمدن عیسی بعلت رابطة جسمانی بین خدای پدر با مریم بود. مورمون ها باور دارند که عیسی یک خداست، اما هر انسانی هم می‌تواند خودش یک خدا شود. مورمونیسم تعلیم می‌دهد که نجات را می‌توان با مجموع ایمان و اعمال خوب بدست آورد. برعکس این مطلب، در طی تاریخ به مسیحیان یاد داده شده است که هیچکس نمی‌تواند به مقام خدا برسد. – تنها او قدوس است (1 سموئیل 2: 2). ما تنها می‌توانیم بوسیلة ایمان به مسیح در حضور خدا قدوس محسوب شویم (1 قرنتیان 1: 2). تنها عیسی پسر یگانة خداست (یوحنا 3: 16)، و او تنها کسیست که زندگی بدون گناه و بدون تقصیر داشته و الان بالاترین جای بهشت متعلق به اوست (عبرانیان 7: 26). عیسی و خدا از نظر ماهیت یکی هستند. عیسی تنها کسی بود که قبل از اینکه بدنش متولد شود وجود داشت (یوحنا 1: 1-8، 8: 56). عیسی خودش را بعنوان قربانی برای ما داد، خدا او را از مرگ بلند کرد، و یک روز هر کس اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداوند است (فیلیپیان 2: 6-11). عیسی به ما می‌گوید غیر ممکن است که با اعمالمان به بهشت برویم و فقط با ایمان به او رفتن به بهشت امکانپذیر است (متی 19: 26). همة ما بخاطر گناهانمان لایق تنبیه ابدی هستیم، اما محبت نامتنهاهی خدا و فیض او به ما اجازة رهایی از این تنبیه را می‌دهد. "زیرا که مزد گناه موت است اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح." (رومیان 6: 23).

قطعا فقط یک راه برای دریافت نجات وجود دارد و آن شناخت خدا و پسر او عیسی مسیح است (یوحنا 17: 3). این با انجام اعمال نیک نیست، بلکه با ایمان است (رومیان 1: 17، 3: 28). ما هر کس که باشیم و یا هر کاری که کرده باشیم می‌توانیم این هدیه را دریافت کنیم (رومیان 3: 22). "در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم." (اعمال رسولان 4: 12).

اگر چه مورمونها معمولا خیلی دوستانه رفتار می‌کنند و مردم با محبتی هستند، ولی بوسیلة مذهب کاذبی که طبیعت خدا، شخص عیسی مسیح، و راه نجات را اشتباه نشان می‌دهد فریب خورده اند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...