شاهدین یهوه چه کسانی هستند و به چه ایمان دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

گروهی که امروزه بنام شاهدین یهوه گفته می‌شوند در سال 1870 در پنسیلوانیا بشکل یک جلسة مطالعة کتاب مقدس شروع کردند که آنرا چارلز تی راسل شروع کرد. راسل گروهش را "مطالعة کتاب مقدس پایان سلطنت هزارساله" نام گذاشت که تا مرگش شش جلد شد و شامل بیشتر اعتقادات شاهدین یهوه امروزه است. بعد از مرگ راسل در 1916، قاضی جِی اِف راترفورد که دوست راسل و جانشین او بود هفتمین و آخرین جلد از سری "پایان سلطنت هزار ساله" یعنی "سِرِ تمام شده" را در سال 1917 نوشت. جامعة کتاب مقدس و نشریات فانوس دریایی در سال 1886 ایجاد شده، خیلی سریع وسیله ای برای پخش دید این حرکت "پایان سلطنت هزار ساله" به دیگران شد. گروه به "راسلی ها" معروف شدند تا 1931 وقتیکه در سازمانشان نفاق افتاد و اسم آنرا "شاهدین یهوه" گذاشتند. گروهی که جدا شدند اسم خود را "شاگردان کتاب مقدس" گذاشتند.

شاهدین یهوه به چه ایمان دارند؟ وقتی به اصول ایمان آنها مثل الهیت مسیح، نجات، تثلیث، روح القدس، و فدیة گناه از نزدیک نگاه می کنیم، می بینیم که آنها قطعا در اینموارد مثل مسیحیان اولیه فکر نمی‌کنند. شاهدین یهوه اعتقاد دارند که عیسی مسیح همان میکائیل فرشتة است همان فرشته ای که بالاترین موجودیست که خلق شده است. این با خیلی از قسمتهای کتاب مقدس منافقت دارد که واضحا می‌گوید عیسی خداوند است (یوحنا 1: 1، 14، 8: 58، 10: 30). شاهدین یهوه اعتقاد دارند که نجات بوسیلة مجموع ایمان، اعمال، و اطاعت بدست می‌آید. این هم مخالف بسیاری از قسمتهای کتاب مقدس است که می‌گوید نجات بوسیلة فیض از طریق ایمان بدست می‌آید (یوحنا 3: 16، افسسیان 2: 8-9، تیطس 3: 5). شاهدین یهوه تثلیث را رد می‌کنند و اعتقاد دارند عیسی مخلوق خدا و روح القدس قدرت خداست. شاهدین یهوه پرداخت جریمة انسان بوسیلة عیسی مسیح را رد می‌کند و بجای آن مرگ عیسی را پرداخت گرو گناه آدم می‌دانند.

شاهدین یهوه چطور این اصولی را که غیر کتاب مقدسی هستند توجیه می‌کنند؟ اول اینکه آنها ادعا می‌کنند که کلیسا کتاب مقدس را در طی سالها دست خورده کرده است. بنابراین آنها خودشان کتاب مقدس را دوباره ترجمه کرده آنرا ترجمة دنیای جدید نامیدند. جامعة کتاب مقدس و انتشارات ناقوس دریایی بجای اینکه اساس تعالیم خود را بر روی تعالیم کتاب مقدس بگذارند، کتاب مقدس را تغییر دادند تا با تعالیم اشتباهشان تطبیق کند. با گذشت زمان شاهدین یهوه آیات بیشتر و بیشتری کشف می‌کردند که مغایر با تعالیمشان بود، بنابراین ترجمة دنیای جدید مکررا ویرایش و تجدید چاپ میشد.

اصول اعتقاد وایمان ناقوس دریایی بر روی پایة اولیه و بسط تعالیم چارلز تی راسل، قاضی جوزف فرنکلین راترفورد، و جانشینانشان قرار دارد. گروه اداره کنندة جامعة کتاب مقدس و انتشارات ناقوس دریایی تنها کسانی هستند که در این مذهب کاذب قدرت تفسیر کتاب مقدس را دارند. بعبارت دیگر، آنچه این گروه در مورد هر قسمت کلام خدا بگویند، حرف آخر بحساب می‌آید و اکیدا تشویق می‌کنند که کسی خودش کلام را تعبیر و تفسیر نکند.این کاملا برخلاف حرف پولس رسول به تیموتاووس (و به ما) است که می‌گوید............ این هشدار در 2 تیموتاووس 2: 15 یک راهنمایی واضح از طرف خداست به همة فرزندانش است که مانند مسیحیان بیریه باشند که کتاب مقدس را هر روزه تفتیش می‌کردند تا ببینند آنچه به آنها یاد داده می شد مطابق کلام خدا هست یا نه.

احتمالا گروه مذهبیی وجود ندارد که در پخش اعتقادشان متعهد تر از شاهدین یهوه باشد. متاسفانه پیغام آنها پر از فریب و اشتباه و تعالیم غلط است. خدا چشمان شاهدین یهوه را باز کند تا حقیقت انجیل و تعالیم صحیح کلام خدا را ببینند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...