اتحاد هیپوستاتیک یعنی چه؟ عیسی چطور می‌توانست در یک زمان هم خدا و هم انسان باشد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

اتحاد هیپوستاتیک لغتیست که استفاده می‌شود تا توضیح دهد که چطور خدای پسر، عیسی مسیح، طبیعت انسان گرفت، و هنوز خدای کامل باقی ماند. عیسی همیشه خدا بود (یوحنا 8: 58، 10: 30)، اما وقتی جسم پوشید انسان شد (یوحنا 1: 14). اضافه شدن طبیعت انسان به طبیعت خدا عیساست، یعنی خدا – انسان. این یعنی اتحاد هیپوستاتیک، عیسی مسیح، یک شخص، خدای کامل و انسان کامل.

طبیعت دو گانة عیسی، انسان و خدا، جدایی ناپذیرند. عیسی همیشه خدا - انسان خواهد بود، خدای کامل و انسان کامل، دو طبیعت مشخص در یک شخص. انسانیت عیسی و الهیت او در هم آمیخته نشدند بلکه متحد شدند بدون اینکه هر یک خصوصیت خود را از دست بدهند. عیسی گاهی محدودیت های انسانی را از خود نشان می داد (یوحنا 4: 6، 19: 28) و مواقع دیگر قدرت خداییش را نشان می داد (یوحنا 11: 43، متی 14: 18-21). در هر دو مورد، عیسی یک شحص بود که عمل می‌کرد. عیسی دو طبیعت داشت اما در یک شخص.

این اصل اتحاد هیپوستاتیک سعیست برای توضیح اینکه عیسی می‌توانست در یک زمان هم خدا و هم انسان کامل باشد. در نهایت، اگر چه این یک اصل است، اما ما از درک کامل آن قاصریم. برای ما غیر ممکن است که کاملا بفهمیم خدا چطور عمل می‌کند. ما، بعنوان انسان که فکر محدود داریم، نباید انتظار داشته باشیم که خدا ی نامحدود را بطور کامل درک کنیم. عیسی پسر خداست یعنی بوسیلة روح القدس به این جهان آمد. عیسی همیشه بوده است (یوحنا 8: 58، 10: 30). وقتی عیسی در شکم مریم قرار گرفت، جسم انسان بخود گرفت و بغیر از خدا بودنش انسان هم شد (یوحنا 1: 1، 14).

عیسی هم خدا و هم انسان است. عیسی همیشه خدا بوده، اما انسان نشد تا وقتیکه در شکم مریم قرار گرفت. عیسی انسان شد تا در سختیهای ما همشکل ما شود (عبرانیان 2: 17) و مهمتر اینکه بتواند بر روی صلیب بمیرد تا جریمة گناهان ما را بپردازد (فیلیپیان 2: 5-11). بطور خلاصه، اتحاد هیپوستاتیک به ما یاد می‌دهد که عیسی هم انسان کامل و هم خدای کامل است، که این دو طبیعت با هم ادغام نشدند بلکه در یک شخص برای همیشه اتحاد پیدا کردند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...