آیا خدا به اراده اش تغییر می‌دهد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

ملاکی 3: 6 می‌گوید "من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید." همینطور یعقوب 1: 17 می‌گوید "هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل می‌شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایة گردش نیست." معنی اعداد 23: 19 از این واضح تر نمی‌تواند باشد که "خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به ارادة خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟" نه، خدا به اراده اش تغییر نمی‌دهد و عقیده اش را عوض نمی‌کند. این آیات می‌گویند که خدا تغییر ناپذیر است و عوض نمی‌شود.

پس ما آیاتی مثل پیدایش 6: 6 را چطور توضیح می دهیم "و خداوند پشیمان شد که انسانرا بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت". و یا در یونس 3: 10 که می‌گوید "پس چون خدا اعمال ایشانرا دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند آنگاه خدا از بلائیکه گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آنرا بعمل نیاورد." این آیات از پشیمان شدن خدا صحبت می‌کنند که با این اصل کتاب مقدسی غیر قابل تغییر بودن خدا مغایر است. بهر حال، وقتیکه با دقت به این آیات نگاه می کنیم، می بینیم که این آیات در واقع از تغییر عقیدة خدا صحبت نمی‌کنند. در زبان اصلی، کلمه ای که پشیمان ترجمه شده است، کلمة عبری است که معنی آن "متاسف بودن" است. معنی متاسف بودن برای چیزی این نیست که چیزی عوض شده باشد، بلکه معنی آن متاسف بودن برای چیزی است که اتفاق افتاده است.

پیدایش 6: 6 را در نظر بگیرید "و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود." این آیه ادامه می‌دهد و می‌گوید "و در دل خود محزون گشت." این آیه بیان می‌کند که خدا از آفرینش بشر پشیمان شد. بهر حال، واضحا تصمیم خود را عوض نکرد. در عوض، از طریق نوح، او به انسان اجازه داد به بقای خود ادامه دهد. این حقیقت که ما امروزه زنده و موجود هستیم ثابت می‌کند که خدا عقیده اش را دربارة آفرینش انسان عوض نکرد. بعلاوه متن این قسمت توضیحی از زندگی گناه آلود انسان است و اینکه این نوع زندگی انسان باعث درد خدا می‌شود و نه وجود انسان. یونس 3: 10 را در نظر بگیرید "...او به آنها رحم کرد و مصیبتی را که به آنها گفته بود برایشان می آورد، نیاورد". در اینجا هم باز همان لغت عبری بکار رفته که معنی آن "متاسف بودن" است. چرا خدا برای نقشه اش برای نینوا متاسف بود؟ چون قلب آنها عوض شده بود و در نتیجه راههایشان از بی اطاعتی به اطاعت تبدیل شده بود. خدا کاملا تغییر ناپذیر است. خدا می خواست نینوا را بخاطر شرارتش داوری کند، اما نینوا توبه کرد و راههایش را عوض نمود. در نتیجه، خدا بر نینوا رحم کرد، که این کاملا بر طبق شخصیت اوست.

رومیان 3: 23 به ما درس می‌دهد که همة انسانها گناه کرده‌اند و از معیار خدا کوتاه آمده اند. رومیان 6: 23 می‌گوید که نتیجة گناه مرگ است (روحانی و جسمانی). بنابراین مردم نینوا سزاوار تنبیه بودند. همة ما با این موقعیت مواجه هستیم. این انتخاب انسان است که با گناه خود را از خدا دور می‌کند. انسان نمی‌تواند خدا را برای انتخاب خود مسئول بداند. پس برخلاف شخصیت خدا بود اگر مردم نینوا به گناهانشان ادامه می‌داند و خدا انها را تنبیه نمی‌کرد. بهر حال، مردم نینوا اطاعت کردند و بهمین دلیل خدا آنها را تنبیه نکرد. آیا تغییر وضعیت نینوا خدا را مجبور به کاری کرد؟ البته که نه! خدا را نمی‌توان وادار به کاری کرد خدا نیکو و عادل است و او انتخاب کرد که نینوا را بخاطر عوض شدن قلبشان تنبیه نکند. این قسمت از کلام اشاره می‌کند به این حقیقت که خدا عوض نمی‌شود، اما اگر او نینوا را نبخشیده بود، برخلاف شخصیتش عمل کرده بود.

انسان سعی می‌کند اعمال خداوند را بر حسب قسمتهایی از کلام خدا که بنظر می‌آید خدا عقیده اش را عوض کرده است، توضیح دهد. مثلا خدا می خواست کاری انجام دهد، اما در عوض کاری دیگر انجام داد. برای ما این عوض شدن بحساب می‌آید. اما برای خدا که واقف به همه چیز و مستقل است، این تغییر نیست. خدا همیشه می‌داند که چه می خواهد بکند. آنچه خدا انجام می‌دهد برای این است که انسان نقشة کامل او را انجام دهد. "چیزهای اول را از زمان قدیم بیاد آورید زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. خدا هستم و نظیر من نی. اخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می گویم که ارادة من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خویشرا بجا خواهم آورد" (اشعیاء 46: 9-10). خدا به نینوا برای خرابی هشدار داد، در حالیکه می دانست اینکار او نینوا را به توبه می آورد. خدا از تصمیماتش پشیمان نمی‌شود. خدا اسرائیل را هم همینگونه هشدار داد، در حالیکه می دانست موسی برای آنها شفاعت می‌کرد. خدا از تصمیمش پشیمان نمی‌شود، اما با بعضی از عکس العملهای انسان افسرده می‌گردد. خدا به عقیده اش تغییر نمی‌دهد، بلکه کاملا بر طبق کلام و بر حسب اعمال ما عکس العمل نشان می‌دهد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...