زمان ظهور مسیح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

به گفته انجیل برای ظهور مسیح و قیام او تاریخ و روز و ساعت مشخصی و جود ندارد و جز خدا هیچ کس از تاریخ آن با خبر نیست:

اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس.(انجیل متی،باب24،آیه36)

در انجیل لوقا ظهور مسیح همچون آمدن ملکوت خدا توصیف شده است:

و چون فریسیان از او (مسیح) پرسیدند ملکوت خدا کی می آید؟ او در جواب ایشان گفت ملکوت خدا با مراقبت نمی آید و نخواهند گفت در فلان یا فلان جاست . . . زیرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان لامع شده تا جانب دیگر زیر آسمان می درخشد، پسر انسان در یوم خود چنین خواهد بود.(انجیل لوقا،باب17،آیه20تا25)

او درست در ساعتی می رسد که گمان برده نمی شود.پس چون او ناگهان و بی خبر از راه رسد ، بر بندگان راستکار و نیک کردار است که هر لحظه منتظر او باشند:

لهذا شما نیز منتظر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید.(انجیل متی،باب24،آیه44)

پس خود را حفظ کنید.مبادا دل ها از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه روی زمین خواهد آمد.پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در ظهور پسر انسان بایستید.(انجیل لوقا،باب21،آیه34تا38)

هرچند برای ظهور روز و ساعت مشخصی یاد نشده و قیام مسیح ناگهانی دانسته شده ، اما نشانه هایی مبهم و غیر مشهود و گاه مشهود نیز برای ظهور در متون آمده است.این نشانه ها را می توان تحت چند عنوان خلاصه کرد:

ظهور هنگام رقابت دولت ها و جنگ آنان با یکدیگر خواهد بود.

پیش از ظهور پسر انسان ، دجال(مسیح دروغین)ادعای نجات بخشی خواهد کرد.

پیدا شدن نشانه های مشخصی در آفتاب و ماه وستارگان ، خرابی اورشلیم و بروز تنگی و حیرت برای امتها نیز از علائم ظهور است.

ای بچه ها این ساعت آخر است و چنانکه شنیده ایدکه دجال می آید.الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده اند و از این می دانیم که ساعت آخر است . . . دروغگو کیست؟جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند.آن دجال است که پدر و پسر را انکار می نماید.(رساله اول یوحنا،باب2،آیات18و22و23)

لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام، زیرا تنگی سخت بر روی زمین و غضب براین قوم حادث خواهد شد و بدون شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امتها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمان های امتها به انجام رسد ، و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و در زمین تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود.به سبب شوریدن دریا و امواجش ، دل های مردم ضعف خواهد کرد.از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود، زیرا اقوات آسمان متزلزل خواهد شد.و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید.(انجیل لوقا،باب21،آیه23تا28)

جهانی که مقارن با ظهور مسیح یا پیش از آن در عهد جدید توصیف می شودمجموعه ایست که هیچ نظمی بر آن حاکم نبوده و هیچ اصلی در آن پایدار نیست.مسیح پیروان خویش را از رخدادهای پیش از ظهور آگاه می سازد،رخدادهایی که همراه با آشوب و ناامنی و هرج و مرج است(انجیل متی).بر مبنای گواهی های دیگر ، مردم پیش از ظهور ، آزمند و خودپرست ، بی مهر و بددل ، بی دین و دور ز صفات انسانی خواهند بود.فریب شیطان را خواهند خورد و از راه حق منحرف خواهند شد.ریاکاری ، منع ازدواج و احتراز از خوردن خوراکهای مجاز رواج خواهد یافت.(رساله اول پولس به تیموتائوس،باب4،آیه1تا4/رساله دوم پولس به تیموتائوس، باب سوم)

در جهانی چنین آلوده به بدی ، فقط شوق انتظار و بارقه های امید است که پیروان راستین مسیح را در مقابل سختی ها و مشکلات مقاوم می سازد.

هرکه تا به انتها صبر کند، نجات یابد.(انجیل متی،باب24،آیه14)

زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خداوند را به جا آورده و وعده را بیابید زیرا که بعد از اندک زمانی آن آینده خواهد آمد و تاخیر نخواهد نمود.(رساله به عبریان،باب10،آیه36)

در عهد جدید ، توصیفی که از رستاخیز می شود با آنچه پس از نزول مجدد مسیح روی می دهد، پیوسته است.در اینجا مسیح با صدوچهل وچهار هزار نفر از یاران خویش بر زمین فرود می آید؛اینان یاران پاکی هستند که به نور خدایی پیوسته اند و زبان به دروغ نیالوده و سایه وار فرستاده خدا را پیروی می کنند.(مکاشفه یوحنا،باب14،آیه1تا6)

جهان پایانی بر پایه اوصاف پراکنده ای که از آن یاد شده ، جهانی است بی مرگ ، بی غم و رنج ، بی درد و ماتم ، و جاوید.خدای بزرگ هر که راکه تشنه است از آب حیات سرمدی سیراب می سازد و همه نابکاران و دروغگویان را نابود می کند.(مکاشفه یوحنا،باب21،آیات4و7و8)جهان پر است از آب و میوه،و آدمیان خدا را می پرستند ، همیشه روز است و حکومت با فرمانروای توانایی است که فرمانرواییش بر دوام است.(مکاشفه یوحنا،باب22،آیه1تا6)

و از رویدادهای مهم ، ظهور جنگ فرشتگان با اژدهای بزرگ یعنی شیطان و راندن او از بارگاه کبریایی و فروافتادنش بر زمین و ناکارشدن اوست.این بند کشیدن و درماندگی ابلیس هزار سال به درازا می کشد.پس از هزار سال ابلیس رها می شود تا یاجوج و ماجوج را گمراه کند و از آن پس به دریاچه کبریت و آتش افکنده خواهد شد و تا ابد عذاب خواهد کشید:

و در آسمان جنگ شد.میکائیل و فرشتگان با اژها جنگ کردند ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد.او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی اناخته شدند و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می گوید:اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می کند ، به زیر افکنده شد.(مکاشفه یوحنا،باب12،آیه7تا12)

و دیدم فرشته ای را که از آسمان نازل می شود و کلید هاویه را داردو زنجیری بزرگ بر دست وی است و اژدها، یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده و در را بر او بسته ، مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد و بعد از ان می بایداندکی خلاصی یابد . . . وچون هزار سال به انجام رسد،شیطان از زندان خلاصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهایی را که در چهار زاویه جهان اند یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد ، که عدد ایشان چون ریگ دریاست و بر عرصه جهان برآمده لشگرگاه مقدسین و شهر محبوب را محاصره کردند.پس آتش از جانب خدا فرو ریخته ایشان را بلعید و ابلیس که ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد.جایی که وحش و نبی کاذب هستند وایشان تا ابدالاباد شبانه روز عذاب خواهند کشید.(مکاشفه یوحنا،باب20،آیه1تا3وآیه7تا11)

دوران جدید حکومت مسیح بر مبنای عهد جدید یا تفسیرهای آن ، متفاوت است و به طور کلی از چهل سال کمتر و از هفت هزار سال بیشتر نیست.برخی تفسیرها از این مدت به ابهام یاد کرده اند و مدت آن را برابر آفرینش جهان تا ظهور ، از طوفان نوح تا ظهور و یا به اندازه عمر سه نسل دانسته اند و بنا بر یک پندار ، این دوران تنها یک دوران انتقالی میان زندگی این جهان و رستاخیز است.عهد جدید این دوره را ظاهرا هزار سال می داند:

و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند، و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند.(مکاشفه یوحنا،باب20،آیه4)

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...