ال چوپاکابرا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

ماه پشتابر نمی ماند

مغز همه ی انسانها  این قابلیت را دارد که  درمیان تصاویر بی معنی ، تصاویری معنادار بیابد. برای مثال کافی است چند ثانیه بهدیواری که به صورت تصادفی بروی آن رنگ پاشیده شده و یا  یک موزائیک خیره شوید تامغز شما با رجوع به آرشیو داده های  که از قبل به آن وارد شده است تصاویری معنا داربرای این  خطوط و نقاط در هم بر هم بیابد . این ویژگی مغز از زمانی که بشر شروع بهخلق تصاویر کرد تا بدین زمان در حال فریب دادن انسان است  و پایه گذار افسانه هایبیشماری شده است مانند  صور فلکی  که مغز انسان در میان انبوه ستاره ها تصاویریمعنادار یافته است . 

نوع دیگری از فریب  ذهن وجود دارد که توسط شخص دیگریبه ذهن انسان القاء می شود ، به این معنی که شخصی که در اجتماع دارای جایگاه ویژهای  است - مانند جادوگر قبیله -  با القاء توهمات خود به دیگران تصویری مشابه درذهن آنها به وجود می آورد ؛ این توهمات شامل  تصاویری که شخص تا کنون ندیده است میباشد ، ولی از این به بعد با انتقال این تصاویر به مغز،  فرد در برخی شرایط به سرعتاین تصاویر گاهاً وهم آور را در مقابل خود میبیند ؛ در حال حاضر تلویزیون نقش مشابهرا بازی میکند و تصاویر ساختگی بیشماری به ذهن انسان القاء می شود  . اژدها مثالمناسبی از این نوع فریب است و تقریبا تمامی انسانها تصویری از یک خزنده یبالدار  را در هنگام شنیدن نام اژدها به ذهن می آورند.

بزرگترین مشکل دراین مواقع این است که شخصی که دچار توهمات شده است  به هیچ وجه حاضر به پذیرش اینموضوع نیست که تصاویری که مشاهده کرده است توسط  ذهن بوجد آمده است و چه بسا باانتقال این تصاویر به دیگران همین توهمات را برای بقیه افراد جامعه بوجود آورد. برای مثال چندی قبل  لاشه سفره ماهی پوزه داری در آبهای خلیج فارس صید شد. بازشدگیآبشش جانورکه شکلی از چشم را به ذهن القاء می کند و ساختار دهانی ویژه این حیوانباعث شد که در اولین نگاه تصور شود که جانور صید شده پری دریایی است و تا مدتها بهعنوان فیلم پری دریایی ایرانی در جامعه دست به دست می شد ، اگر شخص صیادی که اینجانور را صید کرده بود اطلاعات کمی در مورد مورفولوژی سفره ماهی داشت این توهمبوجود نمی امد و در جامعه نیز بسط پیدا نمی کرد . پس عامل مهم دیگر در پیدایشتوهمات،عدم دانش کافی است  ، بالا بردن سطح مطالعه افراد جامعه تا حد زیادی جلویبروز خرافه در جامعه را میگیرد.

افسانه هایی مانند پری دریایی ، اژدها، دیوو بسیاری دیگر به صورت جهان شمول هستند و تقریبا در بیشتر مناطق جهان رایج هستنداما برخی از تصاویر به صورت منطقه ای بروز می کند و وابسته به فرهنگ هر کشور میباشد . برای مثال گربه چکمه پوش و یا مخلوق بوسنی که در یک منطقه و مدت زمان کوتاهیبوجود می آید و به سرعت در جامعه پخش می شود و اثر خود را در ذهن میگذارد هر چند کهممکن است پس از مدتی اثرآن در جامعه کمرنگ شود.

در کشور ما نیز هر از چندگاهی برخی از این شایعات که زائیده ذهن فریبکار است بوجود می آید و متاسفانه درصفحات روزنامه های کشور نیز وارد می شود . مثال در این مورد بسیاراست ، تصویراسکلت عظیم الجثه ای که شایع شده بود متعلق به یکی از اقوام عاد است و یا تصویری کهبر اثر نشت آب از ناودان بروی دیوار یکی از مساجد ایجاد شده بود و مردم بسیاری رادچار توهم کرده بود .

چیزی که مشخص است این است که خرافه  باعث لوث شدن واضمحلال باورهای فردی انسان می شود زیرا حقیقت پس از مدت کوتاهی آشکار می شود .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...