هیولای لخ نس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

با اینکه آخرین اطلاعات و مدارک مربوط به وجود یک هیولاى آبزى در دریاچه لخ نساسکاتلند به حدود سال ۴۵۰ پس از میلاد برمى گردد اما در دوم مه ۱۹۳۳ هنگامى که یکزوج جوان محلى اعلام کردند که یک حیوان عظیم الجثه را در سطح دریاچه مشاهدهکرده اند. افسانه این جانور دوباره زنده شد. پس از انتشار این خبر در روزنامه اىمحلى به نام اینورنس کوریر، داستان این هیولا به خبر اول تمام روزنامه هاى لندنتبدیل شد و تا بدانجا پیش رفت که تمام روزنامه هاى لندن خبرنگاران برجسته خود راجهت تهیه خبر به محل اعزام کردند و سیرکى هم جایزه اى معادل ۲۰ هزار (واحد پولاسکاتلند) را براى صید کردن این حیوان تعیین کرد. دریاچه لخ نس واقع در منطقه اىکوهستانى در اسکاتلند بیشترین ذخیره آب طبیعى کل سرزمین بریتانیا را در خود داشت. این دریاچه به طول تقریبى ۳۷ کیلومتر در عمیق ترین نقطه به ۲۵۰ متر مى رسید.

پژوهشگرانى که در مورد هیولاى دریاچه تحقیق مى کردند، در متون تاریخى اسکاتلندمطالب بسیارى در مورد حیوان آبزى عظیم الجثه اى به نام " نسی " یافتند که مردمان محلىآن روزگار تصاویرى از این حیوان را بر روى تخته سنگ هاى ایستاده در کنار دریاچه حککردند. اولین مرجع مکتوبى که در مورد این حیوان وجود دارد به قرن هفتم برمى گردد. زمانى که زندگینامه"سنت کولومبا" مبلغ مذهبى ایرلندى که مسیحیت را به مردماناسکاتلند معرفى کرد _ نوشته شد . طبق نوشته هاى موجود موجود"سنت کولومبا"در سال ۵۶۵ پساز میلاد در مسیر خود به سمت یکى از شهرهاى شمالى اسکاتلند در کنار دریاچه لخ نستوقف کرد تا با هیولاى دریاچه مقابله کند. هیولایى که مردمان محلى را مى کشتدرهمین اثنا هیولاى دریاچه به یکى از ماهیگیران حمله کرد و در مقابل"سنت کولومبا"بهاذن پروردگار به حیوان فرمان داد کهبا تمام سرعت دور شودو پس از آن دیگر هیچ یکاز ساکنان همجوار دریاچه کشته نشدند. در سال ۱۹۳۳ جاده جدیدى در امتداد ساحل دریاچهساخته شد که به رانندگان امکان مشاهده چشم اندازى زیبا از دریاچه را مى داد. پس ازآنکه در ۲ مه همان سال خبر مشاهده هیولاى دریاچه منتشر شد افکار عمومى نسبت بهماجرا حساس شد و این حساسیت با انتشار خبرى دیگر تشدید شد. یک زوج جوان دیگر ادعاکردند هیولا را در حال عبور از جاده ساحلى دیده اند . از تمام روزنامه هاى معتبرانگلستان خبرنگارانى به محل اعزام شدند و در این بین روزنامه دیلى میل شکارچى معروف" مارمادوک ویثرل" را براى شکار هیولا به خدمت گرفت . پس از چند روز تحقیق و تفحص ویثرلگزارش داد ردپاهایى مربوط به یک حیوان عظیم الجثه چهارپا را یافته است . فرداى آنروز تیتر یک روزنامه دیلى میل از این قرار بود : هیولاى لخ نس افسانه نیست، حقیقتاست . جذابیت هاى توریستى لخ نس در حال فراموش شدن بود و توریست ها یا روىقایق هایشان و یا در ساحل فقط به انتظار دیدن هیولاى دریاچه بودند. قالب هاى گچىردپاى مکشوفه به موزه تاریخ طبیعى انگلستان فرستاده شد و پس از انجام آزمایش هاىمختلف اعلام شد که ردپاها شباهت زیادى به ردپاهاى یک اسب آبى عظیم الجثهدارد. موقتاً تب هیولاى لخ نس فروکش کرد ولى داستان پردازى ها هنوز ادامهداشت . در سال ۱۹۳۴ عکسى از حیوانى عظیم الجثه شبیه دایناسور با گردنى دراز درحال خروج از آب هاى تیره دریاچه گرفته شد و ذهن بسیارى از محققان را به این سمتکشاند که هیولاى دریاچه از بقایاى دایناسورهاى آبزى است که ۶۵ میلیون سال پیش منقرض شده اند . آنها به این فرضیه معتقد بودند که طى تمام آن سال هاى انقراض دریاچه لخ نسبه طور کامل منجمد بوده است و این حیوان طى ۱۰ هزار سال گذشته خود را از دریا بهاین محل رسانده است. تحقیقات نشان داده است"پلسیوسار"ها یا دایناسورهاى آبزىخونسرد بوده و در محیط منجمد عمر طولانى نخواهند داشت . دیگران بر این اعتقاد بودندکه این حیوان از نسل وال هاى اولیه است که ۱۸ میلیون سال پیش منقرض شده اند. در اینبین کسانى هم بودند که اعتقاد داشتند تمام اینها توهماتى است که در اثر بخارات ناشىاز ورود آب سرد رودخانه به محدوده گرم دریاچه به وجود آمده است. محققان آماتور امابیش از دیگران دقت و پشتکار صرف کردند. در دهه ۷۰ دانشگاه هاى انگلستان هیات هایىمتشکل از متخصصان را که مجهز به دستگاه ردیاب صوتى (سونابر) بودند، به دریاچه لخ نساعزام کردند. در تمام تحقیقات انجام شده دستگاه هاى ردیاب اجسام عظیم الجثه متحرکىرا ردیابى مى کردند که ماهیت آنها براى محققان ناشناخته بود.در سال ۱۹۷۵ آکادمىعلمى _ کاربردى بوستون دستگاهى مرکب از یک دستگاه ردیاب صوتى و یک دوربین عکاسىساخت و جهت تحقیق هیاتى را به محل اعزام کرد. عملیات تحقیق انجام شد و پس از چاپعکس ها و پردازش آنها مشخص شد که شىء مورد نظر باله یک حیوان آبزى ماقبل تاریخ شبیه"پلیسامور"است. تحقیقات انجام شده طى دهه هاى ۸۰ و ۹۰ نیز اطلاعات بیشترى دربرنداشت . در نهایت مشخص شد عکسى که در سال ۱۹۲۴ از این هیولا منتشر شد، جعلى بود کهدر نتیجه آن جریان توریستى در منطقه لخ نس مختل شد و محققان حرفه اى و آماتوربسیارى را در جست وجوى هیولاى لخ نس سرگرم کرد . " تا امروز افراد معتبر بسیاری ادعا کردند که این هیولا را دیدند – ایا نسی همچنان در ان دریاچه است .؟ یا دیگر او زنده نیست .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...