قرقسیا و آرماگدون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

بررسی تطبیقی نبرد قرقسیا و واقعه آرماگدون

صد هزار نفر: [سفیانی] سپاهیانش را به قرقیسیا می‏رساند و درآنجا هم به جنگ کردن می‏پردازد. در این جنگ صد هزار نفر از جباران و ستمکاران کشتهمی‏شوند. پس از آن سفیانی سپاهی را به کوفه گسیل می‏دارد.

ـ چهار صد هزار نفر: شهری در طرف شرق ساخته می‏شود که در آن حوادثی روی می‏دهد که هرگز مردم آن زماننظیرش را ندیده باشند. ... و یک حادثه دیگر در شام روی می‏دهد که مجموعاً چهار صدهزار کشته بر جای می‏گذارد... .

بررسی تطبیقی نبرد «قرقسیا» و واقعه آرماگدون

اشاره:

طی سال‌های اخیر، انتشار برخی مقالات و اخبار پیرامونواقعة «آرماگدون» ذهن بسیاری از علاقمندان به پیشگویی‌های مربوط به آخرالزمان رامتوجه این واقعه کرده است و حتی، برخی را واداشته که به دنبال کشف ردپای اینپیشگویی مورد ادعای مسیحیان صهیونیست در میان اخبار، متون و روایات اسلامی‌ برآیندو تلاش کنند که به نحوی این واقعه را با واقعة «قرقیسیا» که در متون اسلامی وروایات منقول از سوی حضرات معصومین(ع) بدان اشاره شده است، منطبق سازند.

مقالةحاضر به بررسی این دو واقعه و سنجش وجوه اشتراک و افتراق آن‌هامی‌پردازد.

قرقیسیا

1-موقعیت جغرافیایی قرقیسیا

قرقیسیا،شهرکی است که در شمال کشور سوریه، در استان «الجزیره» و در شش کیلومتری شهر «رقه» در محل التقای دو رود فرات و خابور قرار دارد.1 این شهر پیش از اسلام «کیرکسیون» نام داشت و در سال 19 ق. به دست مسلمانان فتح و قرقیسیا نامیده شد.

خرابه‏هاییاز قرقیسیا نزدیک «دیرالزور» از شهرهای سوریه کنونی و نزدیک به مرزهای عراقباقی‌مانده که فاصلة آن تا ترکیه نیز نسبتاً نزدیک است.2 قرقیسیا حدود 100 کیلومتربا عراق و 200 کیلومتر با ترکیه فاصله دارد.

2-پیشگویی روایات دربارةقرقیسیا

روایات متعددی دربارة این منطقه و حادثة بزرگی که در آن رخ خواهد داد،نقل شده است که تنها به نقل یک مورد از آن‌ها به ذیل این عنوان اکتفامی‌کنیم؛

حضرت امام محمدباقر(ع) از «مسیر»، فاصله تا قرقیسا [قرقیسیا] رامی‏پرسند و او پاسخ می‏دهد که همین نزدیکی‏ها در ساحل فرات قرار دارد. آن حضرت(ع) صحبت خود را چنین ادامه می‏دهند: اما در این ناحیه واقعه‏ای رخ خواهد داد کهمانند آن از زمانی که خداوند تبارک و تعالی، آسمان‌ها و زمین را آفرید، اتفاقینیفتاده و تا زمانی که آسمان‏ها و زمین برپا هستند مانند آن اتفاق نخواهد افتاد. سفره‏ای است که درندگان زمین و پرندگان آسمان از آن سیر می‏شوند.4

3-نبردبزرگ قرقیسیا

اصلی‏ترین حادثه‏ای که در قرقیسیا رخ می‏دهد، جنگ و آشوبی است که «سفیانی» شاخص‏ترین طرف درگیر آن است:

سفیانی... در طول مسیر عراق سپاهیان اووارد قرقیسیا می‏شوند و جنگی سخت به راه می‏اندازند که صد هزار نفر در آن کشتهمی‏شوند.5

4-انگیزه رویارویی و درگیری

مطلبی که به طور اتفاق در روایاتذکر شده، این است که علت وقوع جنگ قرقیسیا، گنجی است که فرات آن را نمایان می‏کند واین گنج ممکن است همان‏طور که در روایات تصریح شده از جنس طلا و نقره باشد و نیزاحتمال دارد که از جنس دیگری [مانند نفت یا غیر آن] باشد.

5-زمانجنگ

سفیانی در ماه رجب سر به شورش برمی‏دارد و نبرد قرقیسیا در زمره فعالیت‌هایوی بر شمرده شده است، اما از آنجا که سفیانی ابتدا بر شام مسلط می‏شود و آخرینمتحدانش در این منطقه ـ یعنی قوم بنی کلب - در ماه رمضان با او بیعت می‏کنند، ونیز روایاتی که حاکی از آغاز جنبش‌ها، نمایان شدن جمعیت‏ها و ابتدای جنگ‌ها در ماهشوال هستند، به احتمال بسیار قوی، معرکه قرقیسیا در ماه شوال پیش از ظهور بر پاخواهد ‏گردید.

6-طرفین درگیر در قرقیسیا

با توجه به انگیزة جنگ درقرقیسیا که صرفاً تصاحب ثروتی هنگفت می‌باشد، فرض این که در این میدان بیش از دوطرف درگیر خواهیم داشت، مطلب دور از ذهنی نیست، کما این که در روایات نیز چنینمطلبی را می‏توان مشاهده کرد؛ به طور خلاصه می‏توان گفت که حاضران در این میداننبرد عبارتند از: 

ـ ترک‌ها [که احتمالاً منظور روس‌ها باشد]: که در جزیرهبین‏النهرین نیرو پیاده کرده‏اند.

ـ رومیان: یهودیان و دولت‌های غربی که واردفلسطین شده‏اند.

ـ سفیانی که در آن هنگام بر شام کاملاً مسلط شده است.

ـدو نفر به نام «عبدالله» که در روایات ما توضیح خاصی درباره آن‌ها اشاره نشده واحتمالاً هم پیمان غربی‌ها باشند

ـ «قیس» که مرکز فرماندهی‏اش در مصر است.

ـیکی از بازماندگان عباسیان.

نکتة قابل توجه و حائز اهمیت این است که روایاتتأکید دارند که در این جنگ و به خصوص در میان کشته‏های آن شیعیان دیدهنمی‏شوند؛

آیا نمی‏بینید که دشمنان شما در معاصی خداوند کشته می‏شوند، بدونآن‌که شما حضور داشته باشید در حالی که شما با آرامش و امنیت در گوشه خانه‏هایتاننشسته‏اید، برخی از آن‌ها، برخی دیگر را بر روی زمین می‏کشند. سفیانی عذاب مناسبیبرای دشمنان شما و نشانه‏ای برای خودتان است. 

وقتی آن فاسق سر به شورش برداشت،شما (شیعیان) اگر یک یا دو ماه پس از شورش او از خود حرکتی نشان ندهید، به مشکلی برنخواهید خورد تا این که بسیاری از خلق، منهای شما کشته شوند. 

7-پیروزمیدان قرقیسیا

با در نظر گرفتن این که سفیانی پس از این جنگ آنقدر قوی و توانمنداست که در ابتدا به طور همزمان به ایران و عراق به خصوص شهرهای شیعه نشین حملهمی‏کند و اندکی بعد در چهار منطقه شام، عراق، ایران و حجاز سپاهیانش حضور جدی وفعال دارند، می‏توان وی را پیروز میدان قرقیسیا بدانیم.

8-تعداد کشته‏هاو سرانجام آن‌ها

روایات تعداد مختلفی را برای کشتگان این نبرد ذکر می‏کنند:

ـصد هزار نفر: [سفیانی] سپاهیانش را به قرقیسیا می‏رساند و در آنجا هم به جنگ کردنمی‏پردازد. در این جنگ صد هزار نفر از جباران و ستمکاران کشته می‏شوند. پس از آنسفیانی سپاهی را به کوفه گسیل می‏دارد.

ـ چهار صد هزار نفر: شهری در طرف شرقساخته می‏شود که در آن حوادثی روی می‏دهد که هرگز مردم آن زمان نظیرش را ندیدهباشند. ... و یک حادثه دیگر در شام روی می‏دهد که مجموعاً چهار صد هزار کشته بر جایمی‏گذارد... .

ـ از هر نه نفر، هفت نفر: قطعاً نهر فرات از کوهی از طلا پردهبرمی‏دارد که مردم برای رسیدن به آن به جان یکدیگر می‏افتند و از هر نه تن، هفت تنکشته می‏شود.

ـ نود درصد یا (نه‌ دهم) مردم: فرات از کوهی از طلا پردهبرمی‏دارد... و از هر صد نفر، نود نفر در این نبرد کشته می‏شود و قیامت برپانمی‏شود مگر این که ... نه دهم آن‌ها کشته می‏شود.

ـ نود و نه درصد مردم: قیامت برپا نمی‏شود تا این که ... از هر صد نفر، نود و نه نفر کشته می‏شود. هر یکاز آن مردمان می‏گوید، شاید من همان باشم که نجات می‏یابد.

ولی آنچه مسلم استاین کشته‏ها به هر تعداد که باشند، دفن نشده و خوراک حیوانات می‏گردند: 

هماناخداوند در قرقیسیا سفرة پر از طعامی دارد که سروش آسمانی از آن خبر می‏دهد و ندامی‏کند که ای پرندگان آسمان و ای درندگان زمین برای سیر شدن از گوشت تن سمتگرانبشتابید.

حجت‌الاسلام علی کورانی در کتاب خویش با عنوان عصر ظهور، چنینمی‏نویسد:چنان‌که روایت اشاره می‏کند، عرصه نبرد، بیابان خشک و بی‏آب و گیاهاست و آن‌ها اجساد کشتگان خود را دفن نمی‏کنند و یا قادر به دفن آن‌هانیستند.

9-نحوة جنگیدن در قرقیسیا

همان‌گونه که در روایات متعدد ومختلفی که درباره قرقیسیا ذکر شد، دیدیم، هیچ اشاره‏ای وجود ندارد که این جنگ صورتخاصی داشته و یا در آن از ابزار خاصی برای کشتن افراد استفاده بشود. 

10-زمینه‏سازی برای قرقیسیا

همان طور که دیدیم آنچه در روایات اسلامی آمده این استکه در ابتدای شورش سفیانی، شیعیان باید هیچ حرکتی از خود نشان ندهند و از تمامحوادث آن صحنه و فعالیت‌های او خود را بر کنار بدارند. 

11-میزان احتمالوقوع نبرد قرقیسیا

بنابر روایات متعدد پنج حادثة حتمی پیشاز ظهور حضرت مهدی(ع)اتفاق می‏افتند:

شورش سفیانی، قیام یمانی، ندای آسمانی در بیست و سوم ماه رمضان،شهادت نفس زکیه و فرو رفتن سپاه سفیانی در (سرزمین) بیداء در بیابانی میان مکه ومدینه.

بقیه حوادث نیز در عین آن که احتمال وقوعشان بسیار زیاد است، از احتمالبروز «بداء» در مورد آن‌ها نیز نمی‏توان چشم‏پوشی کرد23یعنی احتمال واقع نشدن آن‌ها‏باید به طور جدی مورد نظر قرار گیرد؛ جریان قرقیسیا نیز از این قاعده مستثنینیست.

نکته‏ای که ذکر آن در این جا خالی از لطف نمی‌باشد، این است که بیان فرورفتن سپاه سفیانی (خسف) در سرزمین بیداء در میان علائم حتمی ظهور و در حالی که خودسفیانی هم یکی از افرادی که نابود می‌شوند شمرده شده، بیانگر عدم قطعیت دیگر اخباریاست که پس از وقوع آن حادثه به نحوی با سفیانی مرتبط می‏شود. البته فراموش نکنیم کهبا استناد به حتمی بودن شورش سفیانی و جایگاه ویژه نبرد قرقیسیا در مین روایات،می‏توان ادعا کرد که احتمال وقوع این وقایع از بقیه حوادث مطرح شده در روایات بیشتراست.

12-آثار پیشینی قرقیسیا

همان‌طور که دیدیم قبول کردن یا قبول نکردنو عدم اعتقاد به وقوع جنگ قرقیسیا اثرخاصی را ایجاد نمی‌نماید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...