تاریخ : 30 مرداد 1396
زمان : 03:15:57
نظر سنجی
 • جای خالی چه مطلب خاصی را در این وبلاگ احساس می کنید؟

مطالب عادی و روزمره
مطالب بسیار بغرنج و ثقیل الدرک

مشاهده نتایج


موضوعات

منوی کاربری

میهمان گرامی خوش آمدید

آمار وبسایت
 • بازدید امروز : 104 بار
 • بازدید دیروز : 815 بار
 • بازدید ماه : 22177 بار
 • بازدید کل : 559241 بار

 • 1 2 3 4
  تبلیغات
  آخرین ارسال های انجمن
  هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
  Pegasus یا اسب بالدار

  پگاسوس (Pegasus) : پگاسوس اسبی بالدار و فرزند رابطهمدوزا و پوزئیدون است. او زمانی که سر مدوزا توسط پرسیوس از تن جدا شد، به دنیا آمدو توسط بلروفون اهلی شد. پگاسوس در طی ماجراهای این قهرمان، مرکب او بود و به او دراز بین بردن کایمرا کمک کرد. اما زمانی که بلروفون میخواست به کمک او به المپ برسد،توسط زئوس از اسب سرنگون شد و پگاسوس به تنهایی به المپ رسید و در آنجا ماندگار شد.

  کریسائور (Chrysaor) : کریسائور، دومین فرزند مدوزا وپوزئیدون است. درباره این موجود اطلاع زیادی در دست نیست، تنها میدانیم که او بهاحتمال زیاد یک غول بوده و جنگجویی قدرتمند به شمار می آمده است و نام وی شمشیرطلایی معنا میدهد.

  لینک ثابت
  نویسنده : mojarradat | دسته : افسانه ، جانوران افسانه ای در یونان باستان
  مدوزا (Medusa)

  تصویر گرافیکی از Medusa

  مدوزا (Medusa) : مدوزا در ابتدا دوشیزه ای بسیار زیبابوده است، اما پس از اینکه پوزئیدون، خدای دریا او را در معبد آتنا اغوا میکند،موجب خشم این الهه میشود و آتنا، او را به شکل کریه ترین موجود ممکن، یعنی یکگورگون در می آورد. از آنجایی که مدوزا در اصل انسان بوده است، فانی بوده و درنهایت توسط یکی از قهرمانان اساطیری به نام پرسیوس (Pereus) کشته میشود. پرسیوس کهتحت حمایت آتنا به نبرد با مدوزا رفته بود، موفق میشود بت هوشمندی سر او را از بدنجدا کند. گفته میشود که در این زمان، دو تا از موجودات افسانه ای، پگاسوس (Pegasus) و کریسائور (Chrysaor) که فرزند مدوزا و پوزئیدون بوده اند، از بدن مدوزا خارج شدهاند.

  تایفویوس (Typhoeus) : تایفویوس، اژدهایی با نفس آتشین، صد سرو خستگی ناپذیر بوده است. گایا، در اوج نا امیدی او را به دنیا آورد تا از تایتانهادر مقابل المپیان محافظت کند. او تا حد زیادی موفق میشود و تعدادی از خدایان المپرا فراری داده و زئوس را به بند میکشد. هرمس به نجات زئوس میآید و زئوس هم بااستفاده از تیرهای صاعقه، تایفویوس را از بین میبرد. گفته میشود که تایفویوس زیرکوه اتنا (Etna) در سیسیل دفن شده است.

  سربروس (Cerberus) : سربروس هم یکی دیگر از فرزندان تایفویوس و اکیدنا است و سگی سه سر، با ماری بهجای دم است. این هیولا نگهبان جهان مردگان بوده است. او به مردگان اجازه ورودمیداده و مانع خروج آنها از جهان زیر زمین میشده است. تنها چند تن از افراد زندهموق شدند به طریقی از این سد بگزرند و به دنیای مردگان رفته و بازگردند. یکی از اینافراد اورفئوس (Orpheus) بود که توانست با خواندن آواز او را خواب کند و به نجاتهمسرش یوریدیس (Eurydice) برود. هرکول نیز، در آخرین ماموریت خود موفق شد سربروس رااز جایگاه خود خارج کند و به شاه یوریستئوس (Eurystheus) پیشکش کند.

  سیرن ها (Sirens) : سیرن ها خواهرانی بودند که در بخشهای پر صخرهدریا میزیستند. آنها آوازی بسیار زیبا و فریبنده داشتند و دریانوردان را با آوایخود گمراه کرده و به کام صخره های مرگ آور میکشیدند. گفته میشود که این چهار خواهر،فرزندان آکلوس Achelous خدای طوفان بوده اند.

  لینک ثابت
  نویسنده : mojarradat | دسته : افسانه ، جانوران افسانه ای در یونان باستان
  Cerberus سگی با سه سر

  اکیدنا (Echidna) : هیولای مونثی که نیمی پری و نیمی ماربود و در غاری زندگی میکرد. او تنها هنگام شکار غار را ترک میکرد و هر موجودی که ازآن حوالی میگذشت را میخورد. این موجود فانی اما درای عمری طولانی بود و توسط آرگوسکشته شد.

  هکتاتون کایرس (Hecatonchires) : هکتاتون کایرس به معنی "صد دست" است. این موجودات با 50 سر و 100 دست قدرتمند، فرزندان گایا و اورانوسبودند. این سه موجود صد دست، از پدر خود متنفر بودند و اورانوس آنها را به رحممادرشان باز گرداند. آنها بعدها در شورشی علیه اورانوس شرکت کردند، اماکرونوس(برادرشان) باز هم آنها را به زندان انداخت و بعد توسط زئوس آزاد شدند و بهنبرد با تایتانها پرداختند. آنها میتوانستند در آن واحد چندین تخته سنگ عظیم را بهسمت دشمنان خود پرتاب کنند.

  غولها (Giants) : غولها، موجوداتعظیم الجثه ای بودند که در اثر بر زمین ریختن خون اورانوس به وجود آمده بودند. آنهابه زئوس و خدایان المپ نشین حمله کردند و برای رسیدن به مقر آنها، بالای ک.هی رفتهو با روی هم گذاشتن تجهیزات جنگی خود، راهی برای رسیدن به مقر خدایان ایجاد کردند. خدایان در نهایت توانستند با کمک هرکول، قهرمان اساطیری و فرزند زئوس، غولها راشکست بدهند و آنها را در زیر آتشفشانها دفن کنند.

  گورگون ها (Gorgons) : در اساطیر یونان، گورگون هیولایی مونث، با بدنی پوشیده از فلسهایی نفوذ ناپذیر،موهایی از مارهای زنده، دندانهایی تیز و چهره ای چنان زشت بوده اند که هر کس بهآنها نگاه میکرد به سنگ تبدیل میشد. آنها سه تن بودند که دوتا از آنها جاودان بودندو سومی که مدوزا نام داشت فانی بود. یونانیان از تصویر سر این هیولا برای آراستنسپرهای خود استفاده میکردند تا دشمنان خود را وحشت زده کرده و خود را از قدرتهایشیطانی محافظت کنند.

  لینک ثابت
  نویسنده : mojarradat | دسته : افسانه ، جانوران افسانه ای در یونان باستان
  جانوران افسانه ای در یونان باستان

   

  Chimaera ترکیبی از شیر، بز و مار

  آرگوس (Argus) : آرگوس، یکی از قهرمانان اساطیر یوناناست که به آرگوس مشاهده گر مشهور است. علت این نام گذاری تعداد فراوان چشمان اوبوده که در بعضی روایات 4 چشم و در بسیاری از داستانها و نقاشیها دارای 100 چشمبوده است که در سراسر بدن او قرار داشتند. این خاصیت، آرگوس را به یک نگهبان ایدهآل مبدل کرده بود و هرا، همسر زئوس، او را برای نگهبانی زئوس و معشوقه اش ایو Io،گماشته بود. اما زئوس به هرمس، پیغامبر خدایان، دستور داد تا ایو را برباید و هرمسخود را به شکل چوپانی درآورد و با حکایتهای طولانی و آوای نی خود، آرگوس را به خواببرد و ایو را دزدید. در بعضی از داستانها، آرگوس در آخر به دست هرمس کشته میشود.

  کایمرا (Chimaera) : کایمرا فرزند اژدهایی صد سر به نامتایفویوس (Typhoeus) و موجودی نیمه پری، نیمه مار به نام اکیدنا (Echidna) است ویکی از معروفترین هیولاهای اساطیر به شمار میرود. کایمرا موجودی با دو سر شیر و بزدر یک سو و دمی با سر مار از سوی دیگر بوده است. بدن او هم نیمی شیر و نیمی بز بودهو از دهانش آتش میریخته است. این هیولا ، با از بین بردن گله های دامداران و حملهبه مردم، موجب وحشت اهالی لیسیا Lycia بود و به دست مردی به نام بلروفون (Bellerophon) از اهالی کورینت (قرنت) کشته شد.

  سایکلوپ ها (Cyclopes) : یونانیان خدایان و هیولاها را فرزندان تیتان ها- خدایان اولیه- میدانستند کهبیشتر آنها فرزند گایا (Gaea) الهه مادر و اورانوس (Uranus) بودند. اورانوس خدایآسمان و فرزند گایا بود و گایا خود به تنهایی او را به وجود آورده بود. این دو بایکدیگر فرزندان بسیاری به وجود آوردند که شامل 12 تن از تایتان ها نیز هست. سایکلوپها، که غولهایی یک چشم بودند، سه نفر بودند و نماد رعد، برق و صاعقه به شمارمی آمدند. این غولها، اولین آهنگران بودند و توسط تایتانی به نام کرونوس (Cronus)،زندانی شدند. زئوس، هنگام شورش بر علیه تایتانها، سایکلوپ ها را آزاد کرد و در عوضآنها اسلحه معروف او، صاعقه و تندر را به او هدیه دادند.

  لینک ثابت
  نویسنده : mojarradat | دسته : افسانه ، جانوران افسانه ای در یونان باستان
  مقدمه نویسنده وبلاگ

  تمدنهای قدیمی به همراه افسانه‌های خود قهرمانانی دارند که اغلب با موجودات خیالی یا مجهولی برخورد می‌کنند که اکثرا قدرت و تمایلات منفی در این جانوران مشترک است. به نوعی می‌توان گفت این موجودات بخش عمده‌ای از افسانه‌ها را تشکیل می‌دهند.

  به این علت این بخش را به موجودات افسانه‌ای در یونان باستان اختصاص دادم.

  لینک ثابت
  نویسنده : mojarradat | دسته : افسانه ، جانوران افسانه ای در یونان باستان